Intervaller mellom vaksinedoser

Vær oppmerksom på at det må gå minimum en uke mellom koronavaksine og andre typer vaksiner.

12 – 15 år: Kun en vaksinedose
16 – 17 år: To vaksinedoser, med 12 ukers intervall
Over 18 år: To vaksinedoser, med minimum fire uker mellom dosene

3. dose : Til de som tilhører gruppen med alvorlig svekket immunforsvar, les mer om dette her.  Denne dosen settes minimum fire uker etter andre dose.

Oppfriskningsdose til de over 65: Settes minimum 5 måneder etter dose to (endring 12.11.21, fra 6 måneder til 5 måneders intervall)  

Oppfriskningsdose til helsepersonell: Settes minimum 6 måneder etter dose to

Oppfriskningsdose til alle i alderen 45 - 64 år: Settes minimum 6 måneder etter dose to

Oppfriskningsdose til alle over 18 år med alvorlig underliggende medisinske helsetilstander: Settes minimum 6 måneder etter dose to eller dose tre 

Slik foregår vaksineringen

Selve vaksineringen foregår i Finnmarkshallen inngang C. Det er merket med skilt på utsiden.

Når du ankommer Finnmarkshallen blir du møtt av en parkeringsvakt, dersom du kommer med bil. Når du kommer inn er det venteareale til venstre og selve vaksineringen foregår i eget rom. 

Du blir hentet til din time.

Dette skjer under selve vaksineringen

 • Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.
 • Vaksinasjonen vil bli satt med sprøyte i overarmen. 

Viktig å huske på før du møter opp til vaksinering:

 • Har du luftveissymptomer, nyoppstått hoste eller feber på vaksinedagen? Da skal du ikke møte opp, men ringe å si ifra at du trenger ny time. Dette på grunn av smittevernhensyn og fordi vi ikke kan sette vaksinen på personer som er syk.
 • Tar du blodfortynnende? Vent med dagsdosen til etter vaksineringen.
 • Ha på klær med ermer som er lett kan brettes opp.
 • Hvis du opplever bivirkninger

Etter vaksinasjon 

 • Etter at vaksinen er satt vil du bli bedt om å vente i minst 20 minutter før du kan reise hjem. Dette for at du skal kunne bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.
 • De fleste vil oppleve ubehagelige bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon. Det vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.
 • Kontakt lege eller annet helsepersonell dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine via melde.no. Du kan også selv sende inn melding via skjema på helsenorge.no, du finner det ved å klikke her.

Vaksinering av ulike grupper

Gravide
Gravide kvinner har noe økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom, og det er nå mer kunnskap tilgjengelig om vaksinering av gravide. FHI anbefaler nå alle gravide vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel, skriver FHI.

Les mer om vaksinering av gravide her

16.- og 17. åringer
Folkehelseinstituttet anbefaler at 16- og 17- åringer får tilbud om koronavaksine, etter at alle over 18 år er fullvaksinert. Dette er basert på dagens kunnskap. I tiden som kommer vil vi få mer kunnskap og erfaring fra andre land som vaksinerer ungdommer, skriver regjeringen på sin hjemmeside.

Alta kommune starter vaksinering av 16. og- 17. åringer  (de som er født 2004 -2005)  fra 22.september 2021 med 9 uker intervall.
 
FHI har to spesifikke anbefalinger for aldersgruppen 16 -17 år.
• Som et føre –var prinsipp anbefales det at 16-17 åringer fortrinnsvis, og der det praktisk er mulig, tilbys comirnaty fordi det så langt er mest erfaring med bruk av den vaksinen i denne aldergruppen.
 
• 16-17 åringer anbefales et intervall mellom første og andre dose på 8 -12 uker. Årsaken til det er at unge har svært god immunrespons på vaksinen, og vil være beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose. Nye studier har vist at et langt intervall kan gi en bedre vaksinerespons, og i tillegg vil det gi tid til å innhente mer kunnskap om risiko for myokarditt etter andre vaksine dose. 
 
NB!  De som ikke er fylt 16 år (fyller etter september) må ha samtykke til vaksine fra foresatte.
 
Her er samtykkeskjema du kan bruke
 
Alle kan ringe inn å bestille time fra nå av på telefon 900 13 924.

12 til 15 åringer
Barn og unge får sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan bli alvorlig syke av koronainfeksjon. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen, samt bidra til mindre smitte i samfunnet.
Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdom.
 
Om vaksinering:
• Det er frivillig å ta vaksine
• Dine foresatte må være enige
• Ungdom 12-15 år får én dose
• Ungdom 12-18 år som har hatt korona, trenger ikke vaksine
• Vaksinen gis i overarmen
• Si ifra hvis du er redd for sprøyter så den som vaksinerer kan ta ekstra hensyn
 
Hvor godt virker vaksinen:
• Ungdom får god beskyttelse mot alvorlig koronasykdom tre uker etter første dose
• Følge smittevernrådene selv om du er vaksinert
 
Folkehelseinstituttet anbefaler å bruke Pfizer (Comirnaty) til ungdom 12-15 år. Det er fordi det er den av koronavaksinene det er mest erfaring med i denne aldersgruppen.
Vaksinering i Alta kommune er i Finnmarkshallen inngang C. 
 
Til foresatte:
Koronavaksine til barn/ungdom 12-15 år forutsetter samtykke fra begge foresatte dersom begge har foreldreansvar. Et samtykkeskjema (lenke til skjema over) må derfor underskrives av begge foresatte. Det er ikke anledning å vaksinere dersom det mangler samtykke fra den ene. Lever samtykkeskjema til skolen din.
Når dette er fylt ut og levert tilbake til skolen, så ta kontakt på vår vaksinetelefon 900 13 924 for å få time til vaksinering. 


Tredje dose: 
Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt sett dårligere respons på vaksiner sammenlignet med friske personer. Det tilbys derfor en tredje vaksinedose til de som tilhører denne gruppen. Det må gå minimum fire uker mellom dose 2 og 3. Ved vaksinering fremvises dokumentasjon på at du tilhører denne gruppen; resept på medikament, medikamentforpakning, journalutskrift eller lignende. Noen vil også ha fått et brev fra spesialisthelsetjenesten og kan medbringe dette.

Hvem er i gruppen med alvorlig nedsatt immunforsvar?

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte siste to år
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Personer med immundempende behandling av annen årsak. Se medikamentlisten

Disse må vente på eget skriv fra spesialisthelsetjenesten:

 • Personer i aktiv kreftbehandling eller nylig gjennomgått immundempende behandling
 • Personer som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene over

Forskjellen på 3. dose og en boosterdose er:

 • 3. dose er til de som ikke fikk god nok effekt etter de to første dosene. Eks. alvorlig immunsupprimerte.
 • Boosterdose er til de som har hatt god effekt av to doser, men som trenger å friske opp beskyttelsen. Eks. de i alderen 65 og eldre og sykehjemsbeboere.

Oppfriskningsdose 

Oppfriskningdose gis til;

 • Alle over 65 år – det skal gå minimum 5 måneder mellom 2. og 3. dose.
 • Alt helsepersonell – det skal gå minimum 6 måneder mellom 2. og 3. dose.
 • Alle innbyggere mellom 45-64 år – det skal gå minimum 6 måneder mellom 2. og 3. dose
 • Personer over 18 med alvorlig underliggende medisinske helsetilstander (se under) - det skal gå minimum 6 måneder mellom 2. og 3. dose

Oppfriskningsdose til personer over 18 år med alvorlig underliggende medisinske helsetilstander. 
Gruppen inkluderer: 

 • de organtransplanterte
 • de med immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

 

 

Generell informasjon om koronavaksine

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. 

Folkehelseinstituttet anbefaler fem mål (rangert etter prioritering) for koronavaksinasjon:   

 1. Redusere risiko for død   
 2. Redusere risiko for alvorlig sykdom   
 3. Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur   
 4. Beskytte sysselsettingen og økonomien   
 5. Gjenåpne samfunnet  

Koronavaksine - informasjon til befolkningen fra FHI

Smittevern og vaksine - Helsedirektoratet

Følgende vaksiner brukes i det norske koronavaksinasjonsprogrammet

 • De to godkjente koronavaksinene som brukes i Norge er såkalte mRNA-vaksiner; Comirnaty (fra BioNTech/ Pfizer) og Spikevax (fra Moderna). 

Fakta om godkjente koronavaksiner

FHI har nå åpnet for at man kan velge om man vil ha Pfizer eller Moderna. Alta kommune vil legge tilrette for at dette blir mulig også hos oss. Mer informasjon kommer.

Bivirkninger

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående.

De fleste vil oppleve ubehagelige bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon. Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter. Samtidig er det liten risiko for alvorlige bivirkninger de første to månedene etter vaksinasjon.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk av større og mer sammensatte grupper enn de som deltok i studiene før vaksinen ble godkjent. Når veldig mange vaksineres, kan noen av dem ha sykdommer eller bruke andre legemidler enn det som var tilfelle med de som deltok i studiene. Dette kan ha betydning for hvilke bivirkninger som kan oppstå. Derfor er det viktig at vaksiner overvåkes så lenge de er i bruk. 

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker vaksinasjonen med koronavaksiner og følger nøye med på mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter vaksinasjon. Vi reagerer raskt når vi mistenker uventede, nye eller alvorlige bivirkninger.

Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Norge utveksler informasjon om bivirkningsmeldinger med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene.

I tillegg er vaksineprodusentene pålagt å overvåke vaksinene og rapportere bivirkninger til myndighetene. Det er spesielt strenge krav til dette siden de første koronavaksinene har fått en betinget (midlertidig) godkjenning. I slike tilfeller er produsentene pålagt å levere tilleggsdokumentasjon på sikkerhet og effekt frem til vaksinen kan få en fullstendig godkjenning. Les mer om godkjenning av koronavaksiner her. 

Legemiddelverket publiserer ukentlige oversikter over mistenkte bivirkninger, du finner oversiktene her 

Bivirkningsovervåking av koronavaksiner (Legemiddelverket.no).

De fleste vaksinasjonssteder i Norge vaksinerer nå voksne under 65 år, og over 150 000 personer vaksineres ukentlig. Allergiske reaksjoner er vanligere hos yngre voksne enn hos eldre. Alle vaksinasjonssteder har gode rutiner for håndtering av allergiske reaksjoner, også alvorlige allergiske reaksjoner som anafylaksi (allergisk sjokk).

Personer med kjent allergi må gi beskjed om dette i forkant av vaksinasjon.

Her kan du se nærmere på vaksinestatistikken. Hvor mange vaksiner som er sendt ut og satt både på fylkes- og kommune nivå

Koronasertifikat, testsvar og vaksineinformasjon

Det er viktig at du selv sjekker grunndata om vaksinasjon eller test på Helsenorge slik at du får vite at alt er registrert riktig, og at du får tilgang til ditt koronasertifikat når du har behov for det.

Innlogging inn til Helsenorge.no

 • Du kan bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID for å logge inn til tjenestene i Helsenorge.

Hvor kan du sjekke opplysningene

Feil eller mangelfulle opplysninger i koronasertifikatet

Du kan kontakt oss på mail koronavaksine@alta.kommune.no  dersom du oppdager feil eller mangelfulle opplysninger.

Du får da beskjed fra oss om vi har funnet feil eller mangler som vi kan rette på.

Hvis feil eller mangler ikke kan rettes av kommunen, så ber vi deg å lese her:

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Du kan ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt en papirutskrift av koronasertifikatet på posten.

Bestilling via telefon

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
 2. Ring informasjonstelefon for korona (svarer på norsk, engelsk, polsk, arabisk, urdu og somali).
 3. Åpningstid kl. 8.00 – 15.30, mandag til fredag
 4. Fra Norge: 815 55 015
 5. Fra utlandet: + 47 21 89 80 42

Se mer veiledning her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/#koronasertifikat-for-ikke-digitale-brukere