A A A

Praktisk bistand

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Miljøarbeider

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Avlastning og støtte

Beskrivelse

Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i dagliglivet for personer som ikke er istand til å dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Formålet er først og fremst å yte hjelp til dagliglivets gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Tjenesten omfatter videre hjelp til egenomsorg og personlig stell, men omfatter ikke hjemmesykepleie som hører under kommunehelsetjenesteloven. Praktisk bistand kan gis med den hensikt å gi opplæring i dagliglivets gjøremål, dvs at hensikten er å gi opplæring for å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i hverdagen.

Kriterier/vilkår

Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål

Pris for tjenesten

Egenandel etter alminnelig inntekt før særfradrag.

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1d

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Retningslinjer

Brukerstyrt personlig assistanse (rundskriv)

Brukerstyrt personlig assistanse (rundskriv)

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (I-9/2015)

___
Skjema

Skjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Bistand, Alta Helsesenter, Markveien 29-33, 9510 ALTA

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Aktivitet og tilrettelagte tjenester
Telefon:78 45 56 15
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Markveien 29-33, 9510 ALTA
Andre opplysninger