Alle kommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. PPT i Alta skal hjelpe barn, elever og voksne som har behov for særskilt tilrettelegging slik at de kan få et inkluderende, likeverdig og tilpasset tilbud i barnehage og skole.

Dersom du søker hjelp for videregående opplæring, så ta kontakt med PP-tjeneste ved den videregående skole som du skal være elev ved.
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) - Alta videregående skole


Om tjenestene
Før kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning, så skal PP-tjenesten gjøre en sakkyndig vurdering av de særlige behovene (barnehagelovens § 31 og opplæringslovens § 5-3). Den sakkyndige vurderingen består oftest av en utredningsfase med kartlegging, samarbeid med foresatte/barnehage/skole/spesialisthelsetjeneste, observasjon i læringsmiljøet, veiledning og rådgiving. Utredningen munner alltid ut i en skriftlig redegjørelse av barnets/elevens behov. Vurderingen skal vise om barnet/eleven har behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning og hvilket tilbud som bør gis. 

Henvisninger til PP-tjenesten kan handle om lærevansker, fagvansker, språkvansker, taleflyt, atferdsproblematikk, sosiale- og emosjonelle utfordringer, veiledning av tilrettelegging for læring ved ulike diagnoser, bruk av læremidler og hjelpemidler. Tjenesten bistår også barnehager og skoler med organisasjons- og kompetanseutvikling ved for eksempel utfordringer i læringsmiljø, kompetanseheving på spesialpedagogiske områder, forbedring av rutiner og system for å ivareta det spesialpedagogiske feltet. 

PP-tjenestens oppgaver skal ses i sammenheng og i lys av tidlig- og tverrfaglig innsats. Barn og elever med særlige behov skal ivaretas før tjenesten utfører systemrettede oppgaver.  


Vår kompetanse
Det er for tiden 15 ansatte i PPT, spesialpedagoger, pedagogisk-psykologiske rådgivere og logopeder. Alle har videreutdanning i spesialpedagogikk, har bakgrunn fra barnehage eller skole og har lang erfaring fra fagfeltet.