A A A

PP-tjenesten

Informasjon om oss

PP-Tjenesten i Alta skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c.
PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Det er viktig at oppgavene ses i sammenheng, og barn og elever med særlige behov skal ivaretas før tjenesten utfører andre oppgaver som for eksempel å bistå i skolemiljøsaker etter kapittel 9 A.

Vanlige oppgaver;
Utredning, kartlegging, observasjon, kurs, veiledning, rådgivning og sakkyndighet. 
Ulik tematikk; læringsvansker, atferd, sosiale og emosjonelle utfordringer, veiledning av tilrettelegging ift læring ulike diagnoser, lærings/hjelpemidler, læringsmiljø m m.
 
Det er 14 ansatte i PPT pr. dags dato med ulik faglig og praktisk bakgrunn.
I tillegg har vi et utøvende team. APST-bhg med to ansatte som bistår personalet med tiltak i og rundt barn  ute i barnehager knyttet til tematikk atferd, læringsmiljø og sosiale og emosjonelle utfordringer 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Markveien 26

Telefon: 78 45 53 26
E-post: postop@alta.kommune.no

Avdelingsleder PPT: Linda Heitmann
Telefon: 453 96 969

Mer om PP-tjenesten