A A A

PP-tjenesten - henvisning

Generelt om tjenesten

Tema

- SFO, Skole og utdanning
- Grunnskolene

Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Kriterier/vilkår

Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Se:
barnehageloven § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp
opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste
forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering

Lover

Barnehageloven
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

___
Skjema

Søknadsfrist

Henvisninger behandles fortløpende.

Saksbehandling

Saksbehandling

Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

Saksbehandlingstid

Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.

Ved ventetid utover 2 mnd. gis det skriftlig beskjed om forventet ventetid.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Barn- og ungetjenesten
Telefon:78455326
Telefaks:78430757
Epost:postmottak.barnogunge@alta.kommune.no
Postadresse:Barn og ungetjenesten Markveien 26, 9510 Alta
Besøksadresse:Markveien 26
Åpningstid:15.mai-15. okt 08-00-15.00 15.okt-15.mai 08.00-16.00
Andre opplysninger
Gyldig til
2016-12-31