A A A

Planer til høring

kartbilde

Søknad om arealendring ved lokaliteten 24535 Storholmen

Cermaq Norway AS søker om arealendring ved lokaliteten 24535 Storholmen i Alta kommune.

trimpark

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - rullering av handlingsdelen, offentlig ettersyn frist 2. mai

Frist for merknader til rullering av handlingsdelen  av Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er 2. mai 2019

Kommuneplanutsnitt

Kommuneplanens arealdel

Offentlig ettersyn av planforslag

Planutvalget vedtok i møte den 30.01.2019, saksnr. PS PLN 1 /19, at forslag til kommuneplanens arealdel for Alta legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan-og bygningslovens § 11-14.