A A A

Planer til høring

skuter i sol

Forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter

Høring og offentlig ettersyn

I medhold av § 4 a i Lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977, jfr. § 4 a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, legges forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Utklipp+kart_300x421

Fornyet offentlig ettersyn - Detaljregulering for Kvitberget boligfelt

Planutvalget vedtok i møte den 06.11.19 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for kvitberget boligfelt med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut på offentlig ettersyn, jfr. plan og bygningslovens § 12-10.

Formålet med planen har vært å tilrettelegge for utbygging av frittliggende eneboliger, tilrettelegge for gode bokvaliteter, sikre lekearealer og at boligene i størst mulig grad blir tilpasset terrenget. En viktig problemstilling har vært å finne en løsning for adkomst til feltet.

De som har merknader til planen bes om å sende disse skriftlig til postmottak@alta.kommune.no eller Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling pb, 1403, 9506 Alta innen 24.02.2020.

Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler Håvard A Hagen på telefon: 78455114 eller epost: havhag@alta.kommune.no.

Sakens dokumenter finnes her: