A A A

Planer til høring

Plan for integrering

Alta kommunes Plan for integrering 2021 – 2024

En arbeidsgruppe opprettet av kommunalleder for Oppvekst og kultur har utarbeidet en ny plan for integrering, for perioden 2021 - 2024.

Plankart

Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde

Offentlig ettersyn av planforslag

Coop Finnmark har laget et forslag til reguleringsplan for etablering av en ny Coop Obs Bygg på Thomasbakken.

Offentlig ettersyn. Detaljregulering for Stengelsmoen Nord

Planutvalget vedtok i møte den 26.11.2020 at reguleringsplan (detaljregulering) for Stengelsmoen nord med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

Plankart

Detaljregulering for Altahøyden industriområde, endring

Offentlig ettersyn av planforslag

Forslag til endring av reguleringsplan for Altahøyden industriområde ligger nå ute på høring.

Plankart

Detaljregulering for Ressebakken boligfelt, Talvik

Offentlig ettersyn av planforslag

Alta kommune planlegger nytt boligfelt i Talvik med til sammen 28 nye boligtomter.