A A A

Planer til høring

Den Puran

Hvordan skal vi utvikle kulturlivet i Alta de neste år?

Du oppfordres herved til å komme med innspill til ny kulturplan!

Planavgrensning

Varsel om oppstart-Detaljregulering for Reistadhaugen boligområde

Alta kommune har igangsatt utarbeidelse av reguleringsplan (detaljregulering) for Reistadhaugen boligområde, jf. plan- og bygningslovens § 12-8. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Plankart

Detaljregulering med konsekvensutredning for Ulvelvmoen masseuttak

Offentlig ettersyn (høring) av planforslag

Formålet med planen er å etablere et masseuttak for sand, filler og stein på Ulvelvmoen i Sørelvdalen, like øst for Rafsbotn.

Plankart

Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde

Offentlig ettersyn av planforslag

Coop Finnmark har laget et forslag til reguleringsplan for etablering av en ny Coop Obs Bygg på Thomasbakken.

Plankart

Detaljregulering for Altahøyden industriområde, endring

Offentlig ettersyn av planforslag

Forslag til endring av reguleringsplan for Altahøyden industriområde ligger nå ute på høring.

Plankart

Detaljregulering for Ressebakken boligfelt, Talvik

Offentlig ettersyn av planforslag

Alta kommune planlegger nytt boligfelt i Talvik med til sammen 28 nye boligtomter.