A A A

Planer til høring

Plankart Tyttebærveien 54

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Tyttebærveien 54

Planutvalget vedtok i møte 28.04.2021 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) og rammesøknad skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl §§ 12-10,12-11 og 12-15.

Plankart

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for B9, Alta sentrum

Planutvalget vedtok i møte 12.03.2021 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl §§ 12-10 og 12-11.

trimpark

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - offentlig ettersyn frist 4. mai

Frist for merknader til revidering av Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er 4. mai 2021

Den Puran

Hvordan skal vi utvikle kulturlivet i Alta de neste år?

Du oppfordres herved til å komme med innspill til ny kulturplan!

Plankart

Detaljregulering med konsekvensutredning for Ulvelvmoen masseuttak

Offentlig ettersyn (høring) av planforslag

Formålet med planen er å etablere et masseuttak for sand, filler og stein på Ulvelvmoen i Sørelvdalen, like øst for Rafsbotn.

Plankart

Detaljregulering for Altahøyden industriområde, endring

Offentlig ettersyn av planforslag

Forslag til endring av reguleringsplan for Altahøyden industriområde ligger nå ute på høring.

Plankart

Detaljregulering for Ressebakken boligfelt, Talvik

Offentlig ettersyn av planforslag

Alta kommune planlegger nytt boligfelt i Talvik med til sammen 28 nye boligtomter.