A A A

Planer til høring

Kartutsnitt Sommarbukt

Cermaq Norway AS - Søknad om arealendring ved lokaliteten 10276 Sommarbukt

Cermaq Norway AS søker om arealendring ved lokaliteten 10276 Sommarbukt i Alta kommune. Arealendringen er i samsvar med kommuneplanens arealdel.

Bilde+til+hjemmeside

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Furuåsen 24

Planutvalget vedtok i møte den 17.09.19 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. PBL §§ 12-10 og 12-11.