A A A

Planer til høring

trimpark

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - rullering av handlingsdelen, offentlig ettersyn frist 2. mai

Frist for merknader til rullering av handlingsdelen  av Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er 2. mai 2019

Kommuneplanutsnitt

Kommuneplanens arealdel

Offentlig ettersyn av planforslag

Planutvalget vedtok i møte den 30.01.2019, saksnr. PS PLN 1 /19, at forslag til kommuneplanens arealdel for Alta legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan-og bygningslovens § 11-14.

Høring - søknad om forenklet endring av detaljregulering for E6 Jansnes - Halselv og messeuttak i Melsvik samt tilgrensende planer

Søker: Statens vegvesen

Statens vegvesen er ferdig med bygging av ny E6 gjennom Talvik. I tillegg er Handelstranda rustet opp, ny kommunal vei til Klokkarnes er bygget og det er laget nye adkomstveier til flere boliger. Grunnerverv er også gjennomført i henhold til det som er bygget.