A A A

Planer til høring

Bossekop+ingressbilde

Områderegulering for Bossekop sentrum

Offentlig ettersyn av planforslag

Forslag til ny reguleringsplan for Bossekop sentrum ligger nå ute på høring. 

trimpark

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - rullering av handlingsdelen, offentlig ettersyn frist 30. april

Frist for merknader til rullering av handlingsdelen  av Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er 30. april 2020

Ingressbilde

Detaljregulering med konsekvensutredning for reiselivsanlegg på Årøya

Offentlig høring av planforslag og rammesøknad (felles plan- og byggesøknad)

Selskapet Norwegian Adventures AS har planer om etablering av et høystandard reiselivsanlegg på Årøya. 

Bilde

Offentlig ettersyn av planforslag og rammesøknad

Detaljregulering for utvidelse av Trasti & Trine AS

Planutvalget vedtok i møte 04.03.2020 at forslag til detaljregulering for utvidelse av Trasti & Trine AS skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § §12-10 og 12-11.

Rammesøknad for tiltaket legges også ut til gjennomsyn, for felles behandling av plan- og byggesak jf. pbl § 12-15.

skuter i sol

Forslag til forskrift om snøskuterløyper

Høring og offentlig ettersyn

I medhold av § 4 a i Lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977, jfr. § 4 a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, legges forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.