A A A

Plan for integrering

Plan for integrering

Nå er Alta kommunes nye plan for integrering klar. Den gjelder for perioden 2021 – 2024.

Planen omhandler alle innvandrere og norskfødte barn med innvandrerforeldre som bosetter seg i Alta. Den beskriver eksisterende utfordringer og skisserer opp strategier og forslag til tiltak for å få til en bedre integrering av målgruppen. 

Plan for integrering 2021 - 2024

Hovedmålet med planen og arbeidet med integrering i kommunen er at alle som bosetter seg i Alta blir fullverdige borgere i kommunen. Alta kommune har rutiner og praksis som sikrer et godt integreringsarbeid i et livsløpsperspektiv.

 

 

Skjema