A A A

Permisjon fra grunnskoleopplæring

Generelt om tjenesten

Tema

- SFO, Skole og utdanning
- Grunnskolene

Beskrivelse

Alta kommune har forståelse for at foreldre kan anse det for ønskelig, og til tider også nødvendig, å søke permisjon for sine barn fra pliktig opplæring i grunnskolen - det være seg ved forskjøvet ferie, kortere opphold i utlandet eller andre tilsvar
Alta  kommune anbefaler foreldre å utvise måtehold når det gjelder å ta barn ut av skolen. Skolens planer inneholder et omfattende lærestoff. Vi har tro på at foreldrene tar opplæringsansvaret alvorlig, men erfaringsmessig vil selv korte fravær kunne gi eleven et betydelig merarbeid i etterkant.


Hovedtanken i Opplæringsloven
Etter loven har barn og unge i Norge "plikt til grunnskoleopplæring og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring". Ved permisjoner og fravær som "eleven eller foreldra sjølv er skyld i", fraskriver eleven (eller foreldrene på elevens vegne) seg retten til offentlig grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden av fraværet. Foreldrene overtar ansvaret for elevens opplæring i perioden.

Elevens opplæringsplikt gjelder imidlertid uavkortet. Det er kommunens ansvar å vurdere om og føre tilsyn med at plikten blir oppfylt.

Fravær fra enkelttimer/enkeltdager - (skolefri)
Skolefri kan innvilges for enkelttimer (kontaktlærer) eller enkeltdager (rektor). Skolen må godkjenne formålet for fritakelsen. Eks.: Deltakelse i familiearrangementer, fritidsaktiviteter o.l..

I Opplæringsloven settes det ikke noen begrensninger mht. hvem som kan søke en elev fri fra skolen. Alta kommune krever imidlertid en påtegning fra foreldrene eller den som har det daglige ansvaret for barnet.

Avslag på søknad om skolefri kan ankes til nærmeste overordnede nivå (rektor – Leder Barn- og unge).

Fravær inntil to uker - (permisjon)
Permisjon kan innvilges for inntil to uker (10 undervisningsdager) pr. år. Rektor behandler og avgjør søknader om permisjon. Søknadsfrist 14 dager før permisjonen skal begynne.

Elevene har ikke en lovfestet rett til permisjon *). Tvert imot sier loven at rektor før permisjon innvilges, skal vurdere om det forsvarlig å la eleven være borte fra skolen. Til grunn for en slik vurdering vil inngå momenter som

- om, og i tilfelle hvilken, opplæring som gis i permisjonstiden,
- hvilke andre opplevelser eleven vil få i permisjonstiden og hvilket utbytte han/hun kan forventes å ha av dette
- om eleven har hatt permisjon før
- elevens faglige nivå

I Opplæringsloven settes det ikke noen begrensninger mht. hvem som kan søke om permisjon for en elev. Alta kommune krever imidlertid at slik søknad skal komme fra foreldrene eller den som har det daglige ansvaret for barnet.

Merk at også den av foreldrene som har foreldreansvar uten evt. å ha daglig omsorg, har medbestemmelse når det gjelder barn utdannelse, jfr. barneloven § 30. Det må således forutsettes at denne er innforstått med søknader om permisjon.

Avslag på søknad om permisjon kan ankes til Leder Barn- og unge som nærmeste overordnede nivå.
*) Dette avsnittet gjelder ikke elever som "høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja". Disse elevene har rett til permisjon de dagene trossamfunnet deres har helligdag. Til gjengjeld krever loven at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida.


Fravær utover to uker - (hjemmeopplæring)
Skal fraværet vare mer enn to uker, må det meldes hjemmeopplæring. Hjemmeopplæring innebærer at foreldrene selv påtar seg å gjennomføre opplæringen i den aktuelle perioden. Melding om hjemmeopplæring sendes rektor. Frist: 1 måned før hjemmeopplæringen skal starte.

Opplæringen som foregår i hjemmet, skal følge Opplæringsloven når det gjelder formål og innhold, og en skal i prinsippet følge den samme læreplanen som offentlig grunnskole.

Dette kravet gjelder selv om foreldrene bare overtar opplæringsansvaret for en kortere periode. Skolen/rektor må derfor forelegges, og skal anbefale, en opplæringsplan for eleven. Opplæringsplanen kan være lik klassens opplæringsplan for perioden, men de opplevelser og impulser eleven forventes å ha i den perioden hjemmeopplæringen pågår, bør også komme til uttrykk i planen.

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at opplæringen blir gjennomført på en tilfredsstillende måte. Skolen/rektor har den praktiske utøvelsen av tilsynsansvaret. Skolen kan nekte å godkjenne en melding om hjemmeopplæring, eller evt. kreve at eleven kommer tilbake til skolen, dersom hjemmeopplæringen ikke gjennomføres i overensstemmelse med intensjonene i Opplæringsloven. Skolens vedtak kan ankes til Leder Barn- og unge.

Det er bare foreldrene, eller den som har daglig ansvar for barnet, som kan melde hjemmeopplæring.

Merk at også den av foreldrene som har foreldreansvar uten evt. å ha daglig omsorg, har medbestemmelse når det gjelder barn utdannelse, jfr. barneloven § 30. Det må således forutsettes at denne er innforstått med at det skal gis hjemmeopplæring.

Fravær utover 6 måneder
Ved fravær utover 6 mnd. skal eleven normalt skrives ut av skolen.

Praktiske opplysninger
Ved søknad om permisjon eller melding av hjemmeopplæring benyttes egne skjemaer som fåes på skolen. Søknadsskjema om hjemmeopplæring finner du også under Blanketter, skjema og søknader. Eventuelle spørsmål om ordningene kan rettes til skolen v/rektor.
Loven setter ikke noen grense for lengden av denne typen permisjoner. En må imidlertid forutsette at 6 måneders regelen for utskriving av norsk skole gjelder.

 

Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Partnere


aaa
Lover og forskrifter

Se opplæringslova § 2-11 første og andre ledd.

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte skolen for å få veiledning om og hjelp til å søke om permisjon.
 

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barn og unge administrasjonen
Telefon:78455326
Besøksadresse:Markveien 26

Ansvarlig enhet

Avdeling:Oppvekst og kulturtjenesten
Telefon:78455000
Epost:postmottak.barnogunge@Alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403, 9506 Alta
Andre opplysninger
Gyldig til
2017-12-31