A A A

Pasient- og brukerombudet i Finnmark

pasientombudet
Pasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene.

Ombudet kan gi råd og veiledning, informere om rettigheter, bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klager, være konfliktløser og bistå i forbindelse med søknad om erstatning.

POBO tar imot henvendelser som gjelder spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Sistnevnte gjelder for eksempel fastlege, legevakt, psykisk helsehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem, avlasting, rehabilitering, tiltak for rusmiddelavhengige, brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakt. Ombudet understreker at dette bare er eksempler. Økonomisk sosialhjelp og trygdeytelser ligger utenfor ombudets arbeidsområde.

Ombudet kan telefonisk ta kontakt med det aktuelle tjenestetilbudet, skrive brev eller be om et møte sammen med brukeren eller pasienten. Arbeidsmåten vil være avhengig av sak eller situasjon. Mange henvendelser lar seg løse uten at det blir en formell klage.
 

Kontorsted Hammerfest: 78 41 72 40
Besøksadresse: Hamnegata 3
Postadresse: P.b. 285, 9615 Hammerfest
E-postadresse: finnmark@pasientogbrukerombudet.no
Hjemmeside: www.pasientogbrukerombudet.no

Skjema