A A A

Pårørendestøtte i Alta kommune

- fra usynlig til verdsatt og inkludert -

Er du pårørende eller etterlatt?

Du har kanskje kjent på usikkerheten en pårørendesituasjon kan gi, og hatt behov for informasjon og støtte til å mestre en utfordrende hverdag?

Pårørende bidrar med mye omsorg, trygghet, tilhørighet og fellesskap til nære som trenger det av ulik årsak. Den omsorgen, og det ansvaret pårørende har for sine kjære i ulike deler av livet er enorm, og en uunværlig gave for både den som trenger det, den pårørende selv, familiene, og kommunen. 

God informasjon og riktig hjelp er svært viktig for at pårørende skal kunne oppleve en god og trygg hverdag for seg og sine.

Helsedirektoratet ga i januar 2017 for første gang ut Veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, en veileder som omhandler involvering av, og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.

 

Alta kommune arbeider for å gi alle pårørende den forebyggende støtten og den hjelpen de trenger for å mestre sine liv på en best mulig måte, riktig og tilgjengelig informasjon, veiledning og pårørendetiltak er under utvikling.

Disse pårørendestøttesidene har som mål å favne kommunens tilbud til enhver tid.

Hvem er pårørende?

Nærmeste pårørende
Begrepet blir brukt som i
pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 første ledd bokstav b)

«Pasientens og brukerens pårørende: den pasienten eller brukeren oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. Dersom pasienten eller brukeren er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten eller brukeren, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: ektefelle, registrert partner, personer som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasienten eller brukeren, barn over 18 år, foreldre eller andre som har foreldreansvaret, søsken over 18 år, besteforeldre, andre familiemedlemmer som står pasienten eller brukeren nær, verge eller fremtidsfullmektig med kompetanse på det personlige området. Ved tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern har den som i størst utstrekning har hatt varig og løpende kontakt med pasienten tilsvarende rettigheter som den nærmeste pårørende etter psykisk helsevernloven og loven her, dersom ikke særlige grunner taler mot dette»

Pårørende
Pårørende er nærstående personer i livet til pasienten eller brukeren; nærmeste familie (se over), besteforeldre, barnebarn, tanter, onkler, venner, m.fl.

Hvilke rettigheter har du som pårørende?

Pårørende er gitt definerte rettigheter i:

Lovverket gir, når nærmere bestemte vilkår er oppfylt, nærmeste pårørende informasjonsrett, medvirkningsrett, uttalerett, beslutningsrett og klagerett.

Helsetjenesten har plikt til å legge til rette for at du som pårørende får oppfylt dine rettigheter, for mer info se https://www.parorendesenteret.no/rettigheter

Kommunene har generelt et ansvar for å gi den som tar kontakt råd og veiledning. Det følger av forvaltningsloven § 11. Kommunen skal også ved ytelser av helse- og omsorgstjenester søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer ved blant annet opplysning, råd og veiledning. Overfor personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte i form av blant annet opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad.

Dette følger av Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6., se endringer lov 2. juni 2017 nr. 34 (ikr. 1 okt 2017).

Helsedirektoratet ga i januar 2017 for første gang ut Veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Denne veilederen handler om involvering av, og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter overfor pårørende. Veilederen gir også Helsedirektoratets anbefalinger om god praksis med hensyn til involvering av pårørende og støtte til pårørende. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som pårørende. Pårørendeveilederen er et tiltak innenfor programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk, se Pårørendeprogrammet, forankret i Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg, kap. 4.3.4.

Hvem kan du kontakte som pårørende?

Pårørenderom, informasjon og veiledning

PostmottakParorendestotte@alta.kommune.no

 

Helse og sosiale tjenester kan kontaktes via tlf og mail;

Tlf: 78 45 54 40

Epost: posths@alta.kommune.no

 

Ved henvendelser fra pårørende til barn, og barn som pårørende;

Tlf: 78 45 53 25

Epost: postmottak.barnogunge@alta.kommune.no

 

Landsdekkende karttjeneste

PS_logo_Hori_rgb.png

Pårørendesenteret.no er et nettsted med nyttig kunnskap for alle pårørende i Norge. Nettstedet inneholder blant annet tips, råd og oversikt over rettigheter. Her kan man også lese om andre pårørendes erfaringer og finne aktuelle hjelpetiltak i den interaktive karttjenesten.

Parorendesenterets landsdekkende oversikt - Hjelp der du bor

Skjema