A A A

Pårørendestøtte i Alta kommune - fra usynlig til verdsatt og inkludert

LKS[1]

Pårørende kan være en uunnværlig ressurs for sine nære og kjære, men det å vise omsorg og det å «hjelpe til» over tid kan medføre at en trenger hjelp til å ta vare på seg selv.

For pårørende kan det være vanskelig å orientere seg om kommunens tilbud og den enkeltes rettigheter. Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig, god og tilpasset informasjon og kunnskap til pårørende, dette ønsker Alta kommune nå å gjøre noe med.

Kommunen vil gjennom prosjektet «Pårørendestøtte i Alta kommune - fra usynlig til verdsatt og inkludert» involvere og hjelpe pårørende gjennom kartlegging av behovet for tjenester, utbedring av informasjon og utviklingen av gode systemer.

Underlagt lov og i tråd med Alta Vil og Alta kommunes formulerte kommunedelplan for Helse og sosial 2018 - 2025, hvor hovedmålet er at kommunen skal tilby gode og effektive helse- og sosiale tjenester av høy kvalitet, vil formålet med Alta kommunes prosjekt «Pårørendestøtte i Alta kommune - fra usynlig til verdsatt og inkludert» være å implementere «Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten» i alle kommunens tjenesteområder.

Målet med pårørendeveilederen er:

Pårørende blir involvert i helse- og omsorgstjenesten til beste for pasienten/brukeren og pårørende.

​Barn som pårørende blir fanget opp tidlig og får nødvendig informasjon, støtte og oppfølging.

​Voksne pårørende med omsorgsoppgaver og/eller belastninger tilbys individuelt tilpasset støtte og avlastning, opplæring og veiledning. Dette gjelder særlig pårørende med krevende omsorgsoppgaver og belastninger.

pårørende prosjekt

I tillegg søker prosjektet også å nå Sametingets mål om god helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk på lik linje med befolkningen forøvrig.

Tiltakene i prosjektet bidrar til oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Prosjektet skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

Prosjektet vil dermed styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle en bærekraftig og god helse- og omsorgstjeneste, og gi et tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

 

Prosjektleder Linda Kristin Suhr

 

Skjema