A A A

Pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid

Alta kommunes Helse- og sosial står ansvarlig for tilbudet som finnes og ytes til omsorgspersoner med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Våre ulike tjenester her finnes under Innbyggere - Omsorg og Innbyggere - Helse og forebygging på kommunes hjemmeside.

Kravet om at omsorgsarbeidet må være særlig tyngende betyr at det må være mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig omsorgsarbeid, og/eller innebære mye nattearbeid eller avbrudd i nattesøvn, og omsorgsarbeidet må strekke seg over tid og gjelde mange timer i måneden. Om du har rett til avlastningstiltak beror derfor på mange faktorer som må ses under ett. Det er den kommunale omsorgstjenesten som tar stilling til om du får avlastningstiltak og i hvor stor grad. Avlastning kan bli sett i sammenheng med andre typer tjenester du får som virker avlastende.

særlig tyngende

Illustrasjonsfoto Linda Kristin Suhr

Om du har spørsmål ifht særlig tyngende omsorgsoppgaver ta direkte kontakt med kommunens Servicesenter ved kommunens helsetjeneste tlf: 78 45 54 31

Avlastning - 78 45 54 31

Avlastningstjenester skal gi private omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsoppgaver nødvendig og regelmessig fritid og ferie og mulighet for å delta i vanlige aktiviteter i samfunnet. Retten kan f.eks. omfatte bistand i hjemmet.

For eldre kan avlastning ofte ordnes utenfor hjemmet, f.eks. i form av en dagsenterplass eller opphold på sykehjem eller annen institusjon. For utviklingshemmede kan det gis døgnavlastning i egne avlastningsboliger, eventuelt timeavlastning i eller utenfor hjemmet. For barn med omfattende bistandsbehov kan det gis avlastning i egne barneboliger.

Tjenestene må søkes om, og et eventuelt avslag kan påklages.

Statens helsetilsyn beskriver fint hva kommunene skal kunne legge til rette for til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Filmen og deler av beskrivelsene er her hentet fra Statens Helsetilsyn

Omsorgsstønad - 78 45 54 31

Omsorgsstønad er stønad til privatpersoner, f.eks. ektefelle eller andre pårørende, som tar seg av særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis.

Formålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg og gjøre det mulig for private omsorgsytere å stå for arbeidet. En privatperson kan få omsorgsstønad for å utføre omsorgsarbeid som er nødvendig på den måten at kommunen ellers hadde måttet ta seg av dette, jf. ovenfor om hva som er nødvendig helse- og omsorgstjenester. Videre er det en forutsetning at den som har hjelpebehovet ønsker at privatpersonen skal stå for hjelpen og mener det er best for en. Kommunen må også vurdere hjelpebehovet slik at hjelp fra privatpersonen er det beste alternativet for brukeren.

For å kunne få stønad må omsorgsarbeidet kunne karakteriseres som særlig tyngende. Det betyr at arbeidet må være av relativt varig art og ha et visst omfang. Det spiller også en rolle for vurderingen, men er ikke avgjørende, om omsorgsarbeidet er forbundet med et visst inntektstap. Samlet betyr dette at det i stor grad beror på skjønn om det innvilges omsorgsstønad og hvor stor den blir.

Hvis det først antas å foreligge en rett til omsorgsstønad, har du imidlertid krav på å få fastsatt hvilket timetall det skal bli betalt for og at det skjer en konkret utmåling av betalingen ut fra en timesats som vanligvis ikke skal være under det lønnet personell får.

Filmen og deler av beskrivelsene er her hentet fra Statens Helsetilsyn

Skjema