A A A

Orientering om anleggsarbeider "Overføringsledning Øvre Alta"

anleggsarbeid
Oppstart av prosjekt Overføringsledning til Øvre Alta. Rehabilitering av vann og avløpsledninger.

Alta kommune planlegger å iverksette rehabilitering på vann og avløpsledninger fra Salkobekken til Alta høyden.

Prosjektet omfatter utskifting av eksisterende vannledning som er i dårlig forfatning. Samtidig etableres spillvannsledning fra Øvre Alta til framtidig renseanlegg i Bossekop. Dette gjøres for å begrense utslipp fra boligfelt i øvre Alta som har nærhet til Altaelven.

Anlegget er delt opp over 2 år ( 2011 og 2012).

I 2011 starter anlegget opp ved Salkobekken og følger riksvei 93 frem til krysset i Skoddevarret.

I 2012 er det oppstart ved Skoddevarret og vil gå frem til tidligere Nord-Norges Salgslag ved riksvei 93.

Det kan forventes korte vannavstegninger i perioder. Ved lengre vannavsteninger vil det bli annonsert i forkant.

Ønskes nærmere informasjon om prosjektet kan avdeling Kommunalteknikk ved prosjektleder Trond G Paulsen kontaktes.

Skjema