A A A

Oppsummeringsrapport etter tilsyn med smittevern, renhold og internkontroll i barnehager

Hygiene+og+smittevern+i+barnehager+-lite

Representanter for kommuneoverlegen i Alta kommune har i løpet av våren 2020 gjennomført tilsyn av barnehager i Alta. Det er utarbeidet en oppsummeringsrapport som sammenfatter tilsynene og gir en oppsummering og konklusjon 

Tilsynene ble gjennomført med hjemmel i Smittevernloven § 7-1, Covid- 19- forskriften § 18, Folkehelseloven § 9 og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Hensikten med tilsynene var å vurdere om virksomheten

  • tilfredsstiller kravene til smittevern, renhold og internkontroll
  • fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade for barna

Tilsynet ble gjennomført som dokumenttilsyn hvor alle 27 barnehager i Alta sendte inn et skjema innen en gitt frist. Det ble videre gjennomført fysisk tilsyn i 7 av barnehagene, hvorav 5 kommunale og 2 private virksomheter. En av barnehagene er en del av et oppvekstsenter.

Det er skrevet tilsynsrapporter fra alle fysiske tilsyn. Det ble ikke avdekket verken avvik eller merknader ved tilsynene. Alle tilsyn er avsluttet.

Resultater fra tilsynene viser at barnehagene har iverksatt gode rutiner for smittevern og renhold.

Innhold i oppsummeringsrapporten

  • Innledning 
  • Bakgrunn 
  • Gjennomføring av tilsynene
  • Resultater 
  • Oppfølging etter tilsyn 
  • Oppsummering og konklusjon fra tilsynsmyndigheten 
  • Vedlegg (Skjema for dokumenttilsyn

Skjema