A A A

Oppklaring vedrørende satser på sosialhjelp

informasjon

I forbindelse med uklarhet omkring Alta kommunes vedtak fra 2013 om satser for livsopphold og etablering, ønsker kommunen å komme med følgende presisering:

Alta kommune har vedtatt å følge staten sin norm for veiledende satser for livsopphold og sosialhjelp. Hver enkel søknad vurderes individuelt og det er ikke slik at det er forskjeller i satser for livsopphold mellom flyktninger og andre.  

I det aktuelle vedtaket fra 2013 er det fastsatt at kommunen også har en egen sats som utgangspunkt for tilskudd til etablering av bosatte flyktninger. Dette er inntil 25.000  i en engangssum som skal dekke hvitevarer, senger og andre nødvendige investeringer for de som kommer til kommunen som flyktninger.

I 2013 var det NAV som hadde ansvaret  for bosetting av flyktninger, og innstillingen til Hovedutvalget for Helse og Sosial om størrelsen på støtte til etablering, ble derfor slått sammen med vedtaket om livsopphold.   Vi ser at vedtaket kunne vært tydeligere formulert, men dette har altså ikke hatt noen praktisk betydning for de utbetalinger som er gjort, og de rettigheter det utløser.

NAV Alta /Alta kommune
 

Skjema