A A A

Alta kommune endret for livskraftig drift i 2018

r%C3%A5dhuset_bruk

Prosjektet ble igangsatt etter vedtak i Økonomiutvalget den 24. mai.

Med henvisning til vedtak i Kommunestyrets sak 35/17 regnskapsrapport 1. Kvartal 2017, bes rådmannen fremme en sak til Formannskapet 28/6-17 som initierer prosjekt «Alta kommune – endret for livskraftig drift i 2018».

Saksframlegget skal belyse hvordan Alta kommune gjennom en styrt prosess i prosjektet «Alta kommune – endret for livskraftig drift i 2018» kan skape varige endringer for sunn økonomisk drift og dimensjonering av tjenester i hele tjenesteproduksjonen.

Det skal brukes ekstern kompetanse til dette, eventuelt egen prosjektleder.

Kommunestyret vedtok rammene og organiseringen av prosjektet den 20. september.

Prosjektets mål er å skape varige endringer for sunn økonomisk drift og dimensjonering av tjenester i hele tjenesteproduksjonen.

Prosjektet skal lede frem til konkrete forslag til tiltak som reduserer kostnadene. Tiltakene skal deles inn i kortsiktige og langsiktige tiltak.

Prosjektet skal fremme:

1.     Tiltak som reduserer dagens tjenesteproduksjon
2.     Tiltak som øker effekten i tjenesteproduksjonen
3.     Tiltak som øker inntektene

Prosjektets organisering

Prosjektets organisering ble vedtatt av formannskapet den 8. november 

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og er prosjektets eier. Styringsgruppen representerer prosjekteier og har ansvar for at prosjektets gevinster blir realisert. Prosjektgruppen består av rådmannens lederteam samt to hovedtillitsvalgte og skal sikre oppfølging og fremdrift. Rådmannen er den øverste administrative leder og har hovedansvaret for omstillingsprosjektet. Det er satt av egne interne ressurser for å lede det daglige arbeidet. Prosjektleder har ansvar for planlegging og organisering og er bindeleddet mellom alle gruppene.

Det er i tillegg etablert 6 arbeidsgrupper. Arbeidsgruppens oppgave er å gjennomgå analysene og sammen identifisere tiltak og handlingsrom som muliggjør nødvendige omprioriteringer og effektivisering.

For å bistå oss i arbeidet er Agenda Kaupang engasjert som prosessveileder.

Prosjektorganisering

Rolleavklaring

Retningslinjer for omstilling

Administrasjonsutvalget har vedtatt retningslinjer for omstilling.

Mal for informasjonsplan i omstillingsprosesser
Mal for interessentanalyse
Mal for startsamtale ved omstilling
Mal omstillingsamtale
Mal for omstillingsplan

Formålet med disse er å klargjøre hvordan kommunen skal håndtere større og mindre omstillingsprosesser. Retningslinjene omhandler rutiner for gjennomføring av omorganisering, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse. Retningslinjene vil ligge til grunn for arbeidet.

Hvorfor må vi omstille oss?

Alta kommunes økonomi er anstrengt, ikke fordi vi har lave inntekter, men fordi vi har høyere ambisjoner om kvalitet og volum på tjenesteproduksjonen enn det inntektsrammene egentlig tillater. Alta kommune har klart å unngå merforbruk, men har over tid hatt svake netto driftsresultat. Dette har medført at vi ikke har klart å skaffe et nødvendig handlingsrom og bygge opp fondsreserver av betydning.

I økonomiplanperioden vil vi få noen utfordringer. De neste 3 årene vil investeringsbudsjettet øke betydelig, og har som konsekvens at kapitalkostnadene blir tyngende mot slutten av perioden. For å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling av Alta kommune så er det derfor viktig at vi får effekt av investeringene gjennom en mer rasjonell og kostnadseffektiv drift. Alta kommune har i dag store strukturelle utfordringer. Vi har for mange små virksomheter, som medfører at kommunen på mange områder har smådriftsutfordringer. Dette vises tydelig i KOSTRA tall, hvor Alta kommune gjennomgående har høyere kostnader enn sammenligningskommunene.

Den foreløpige kartleggingen av Alta kommune viser at behovet for helsetjenester vil fordoble seg mot slutten av 2030 hvis vi driver våre tjenester slik vi gjør i dag. Figuren under viser utviklingen med utgangspunkt i status for 2016: 

Graf

Behovet for skole- og barnehagetjenester vil holde seg på dagens nivå i hele perioden.

Dette er hovedbegrunnelsen for at omstillingsprosjektet har valgt å starte med å se nærmere på tjenestene i helse og sosial.

Informasjons- og kommunikasjonsplan vedtatt 31.05.18

Mandatet til arbeidsgruppene

Pleie og omsorg

I startfasen av prosjektet har det vært gjennomført et analysearbeid i regi av Agenda Kaupang og i samarbeid med Alta kommune. Det er gjennomført omfattende intervjurunder, besøk på virksomhetene, regnskapsanalyser med mer.

Målet har vært å etablere et faktagrunnlag som kan brukes til å gi involverte parter en felles forståelse for nødvendige korrigerende tiltak.
Faktagrunnlaget/nåsituasjonsanalysen kan leses her

Arbeidsgruppens anbefalinger kan du lese her:

 

Grunnskole og barnehage

Det er utarbeidet et forenklet faktagrunnlag som arbeidsgruppene bruker i arbeidet.
Faktagrunnlaget kan leses her

Arbeidsgruppens anbefalinger kan du lese her:

 

Barnevern, helse og NAV/Sosial

Det er utarbeidet en forenklet analyse som grunnlag for tiltaksutviklingen

Arbeidsgruppenes anbefalinger kan du lese her:

 

Administrasjon, samfunnsutvikling og tekniske tjenester

Det er utarbeidet et faktagrunnlag for arbeidsgruppene som skal danne grunnlag for tiltaksutviklingen.

Kommunestyret behandlet og vedtok arbeidsgruppenes anbefalinger i sitt møte den 18.6.19.

Rapportene kan du lese her:

Budsjettbehandling

Vedtatt budsjett 2019-2022
Kommunestyret har vedtatt en rekke av tiltakene fra omstillingsprosjektet i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2019.

Link til budsjett 2019-2022

Status i omstillingsprosjektet 01.06.2019

Kommunestyret har vedtatt at det skal rapporteres en gang per halvår på gjennomføringen av vedtatte tiltak.

Statusrapporten ble behandlet av kommunestyret 18.6.19. 

Kommunestyret har så langt vedtatt å iverksette tiltak fra omstillingsprosjektet tilsvarende 93,8 mill. kr. med helårsvirkning fra 2022.

Til sammen er det 94 tiltak som skal gjennomføres frem mot 2022. Noen tiltak er enkle, mens andre er mer krevende. De tiltakene som har størst økonomisk virkning kommer mot slutten av planperioden. Det er derfor viktig at prosjektet fortsatt har høyt fokus hvis vi skal nå målene.

Økonomioppfølgingen skjer løpende gjennom året via de ordinære rapporteringsrutinene som månedsrapportering og kvartalsrapportering.

I tabellen under viser vi detaljer knyttet til vedtatt effektmål, arbeidsgruppenes anbefalinger i kr. og summen av det kommunestyret har vedtatt.

tabell
 

Skjema