A A A

Om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

lekestativ

Nasjonale moderasjonsordninger for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage.

Maksprisen for 2019 er 2 990 kroner per måned fra 1. januar, og 3 040 kroner per måned fra 1. august.

 1. Redusert foreldrebetaling: Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
 2. Gratis kjernetid: Barn fra 3 år som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart.

Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Fra 1. august 2019 settes inntektsgrensen til 548 500 kroner.

NYTT: I august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer.

Søk om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Alta kommune følger de nasjonale satsene. 

Det er Alta kommune som behandler søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i både kommunale og private barnehager. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon

Rutiner

 • Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår.
 • Vi har ingen søknadsfrist, men søk så snart som mulig når du har takket ja til barnehageplass, men ikke før du har mottatt siste års selvangivelse.
 • For å få med reduksjonen på faktura for august, må søknad med vedlegg være sendt inn før 20. juni.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra første hele måned etter mottatt søknad.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid kan gis for ett barnehageår/ut barnehageåret.
 • Vær oppmerksom på at dersom nødvendig dokumentasjon ikke ligger ved søknaden, gjelder vedtaket fra den måneden dokumentasjonen mottas. 
 • Tilsendt faktura må betales i sin helhet i påventa av vedtak om redusert foreldrebetaling. Fratrekk vil komme på faktura når vedtak foreligger.
 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.
 • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna.
 • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

Dokumentasjon

 • Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse. For barnehageåret 2019/2020 er det selvangivelsen for 2018.
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette.

Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse må annen dokumentasjon leveres, f.eks.:

 • lønnsslipp fra arbeidsgiver – for 3 måneder, sånn at man kan regne et gjennomsnitt
 • Vedtak om deltakelse på kommunens introduksjonsprogram
 • Skattepliktig inntekt fra NAV:
  • Overgangsstønad
  • Sykepenger
  • Foreldrepenger
  • Svangerskapspenger
  • Omsorgspenger
  • Pleiepenger
  • Dagpenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføretrygd  
 • Ikke skattepliktige ytelser fra NAV:
  • Barnetrygd
  • Kontantstøtte
  • Engangsstønad ved fødsel og adopsjon
  • Økonomisk sosialhjelp / livsopphold
  • Tiltakspenger  

Dokumentasjonen vedlegges den elektroniske søknaden eller ettersendes til Alta kommune, Oppvekst og kultur, Postboks 1403, 9506 Alta

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder, navn og referanse-id som du får frem på skjermen når søknaden er sendt. 
Saken vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem til mottaker.

Spørsmål?

Mer om foreldrebetaling kan du lese her eller under Spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratet sin nettside. 

Skjema