A A A

Om barnehageopptak

barnesko

I Alta kommune har vi et mangfold av barnehager med ulik organisering, størrelse, pedagogisk profil og eierskap. Det finnes 12 kommunale og 15 private barnehager i Alta.

Barnehagene har ett hovedopptak med søknadsfrist 1. mars, og supplerende opptak gjennom året ved ledige plasser.

Søk om barnehageplass

Det praktiseres samordnet opptak i kommunale og private barnehager i Alta, noe som innebærer at det kun finnes en venteliste. Det kan søkes plass i inntil 3 barnehager i prioritert rekkefølge, og det registreres en søknad for hvert barn.

I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledige i august til barn med rett til plass i barnehage jfr. barnehageloven §16.

  • Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der de er bosatt.
  • Må ha søkt innen søknadsfristen som kommunen har fastsatt.

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven §§ 4-12 og 4-4, 2. og 4. ledd. har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Går foran andre barn, men gir ikke rett til plass.

Supplerende opptak skjer gjennom hele året ved ledige plasser. Søknader til barn uten rett til plass i barnehage og søknader som kommer inn etter søknadsfristen, blir behandlet ved supplerende opptak.

Informasjon om barnehagenes opptakskrets og opptakskriterier finner du i vedtekter for kommunale barnehager eller i vedtektene for den enkelte private barnehage. 

Søknader registreres etter kommunale opptakskriterier, og de vurderes i henhold til opptakskriterier for kommunale barnehager eller den enkelte private barnehages opptakskriterier/opptakskrets (f.eks. bedriftstilhørighet, andelshavere, studenter, medlemskap).

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage sier noe om; saksbehandling, opptakskrets og opptakskriterier (må stå i vedtektene), tildeling av plass, og klagerett.

Skjema