Hvordan har Alta kommune forberedt seg på denne sykdommen?

Alta kommune har en egen pandemiplan med en rekke tiltak som kan være aktuelle ved såkalte pandemier. I den fasen vi er inne i nå går vi igjennom tiltakene og sikrer at vi kan iverksette disse dersom det blir aktuelt. I første omgang gjelder det å sikre at legevakta og fastlegene er forberedt på å håndtere en situasjon der det er mistanke om smitte. I tillegg skal kommunen sikre oppsporing av kontakter for informasjon dersom det oppdages et tilfelle der koronavirus-sykdom er sannsynlig.

Hvem kan jeg kontakte i Alta?

Har Alta kommune en koronatelefon?
Ja. Kommunen opprettet en kommunal koronatelefon som er i drift fra og med fredag 13. mars. Telefonnummeret er 913 90 344 eller send en mail til covid19@alta.kommune.no
 

Kan jeg få snakke direkte med kommuneoverlegen i Alta kommune?
Både kommuneoverlegen og øvrig ledelse i Alta kommune har for tiden stor arbeidsbyrde. Vi henviser til koronatelefonen: 913 90 344 

 

Hva er arrangement?

I henhold til covid-19 forskriften § 13 er følgende definert som arrangement: 

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller

 • idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 • kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 • seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 • livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, dåp og konfirmasjon. 
 • varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner
 • private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.
 • kirkevandringer i kristne trossamfunn 
  • Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med 5 eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten.
  • Som arrangement menes likevel ikek private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand 

Hvilke krav stilles til en arrangør?

Alle arrangement må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at sammenkomsten gjennomføres i henhold til smittervernreglene. Arrangøren kan være en privatperson eller en profesjonell aktør. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal:

 • sørge for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man ikke bor sammen med til vanlig (unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften §13c).
 • iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er tilstede.
 • gjøre det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet.
 • skrive ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.
 • sørge for bordservering dersom arrangementet har skjenkebevilling.
 • sørge for at det skal være minst ett sete mellom deltakere på samme rad (unntatt personer fra samme husstand) og at det er en meters avstand mellom deltakerne i alle retninger, dersom arrangementet holdes i et lokale med fastmonterte seter.

Planlegging og risikovurdering: 

For alle arrangementer må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.
For større arrangementer er det aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig. Arrangøren bør da på forhånd ha gjort en risikovurdering og laget en gjennomføringsplan.
Som et hjelpemiddel for arrangøren, er det utviklet en mal for risikovurdering av arrangementer og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak, se informasjon på Folkehelseinstituttets nettside 

Har Alta besøksregler for sykehjem og omsorgsboliger?

Alta kommune har ikke innført lokale tiltak.

For informasjon om besøk i sykehjem og omsorgsboliger, vises det til Helsedirektoratet: 
Besøk i spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger - Helsedirektoratet

 

Regjeringen - spørsmål og svar om koronasituasjonen 

På nettsiden til Regjeringen får man svar på følgende områder: 

 • Karantene 
 • Private og offentlige arrangementer 
 • Reiser, grensepasseringeringer, utenlandske borgere
 • Arbeidsliv 
 • Økonomi og næringsliv 
 • Koronavirus og helse 
 • Kommuner 
 • Kultur, idrett og frivillige organisasjoner 
 • Studier
 • Vold og overgrep 
 • Politi 
 • Hytter 
 • Folkets spørretime 

Spørsmål og svar- sider fra departementer og øvrige myndigheter