A A A
forsidebilde

Offentlig ettersyn - Kommunedelplan for Boligpolitikk

Alta - Et godt sted å bo

Planutvalget vedtok i møtet den 29.03.19 at forslag til kommunedelplan for Boligpolitikk i Alta legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 11-14.

Arbeidet med en boligpolitisk kommunedelplan for Alta kommune er et viktig steg på veien mot målene som er satt i den nasjonale strategien Bolig for velferd. Å bo godt og trygt er en viktig forutsetning for å kunne ta utdanning, delta i arbeidslivet, danne familie og ta vare på helsen vår. Boligen er også en viktig ramme for det sosiale livet, og er med på å gi tilknytning til et nærmiljø og et lokalsamfunnet.

Planforslaget som er utarbeidet, består av to deler: en beskrivende del med mål og strategier for kommunens boligpolitikk, og en handlingsdel med tiltak for å oppnå de ulike målene. Handlingsdelen skal følge økonomiplanen og revideres årlig.

Merknader/innspill til planforslaget sendes til Alta kommune v/avd for Samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta, eller postmottak@alta.kommune.no. 
Frist for å komme med merknader og innspill til planforslaget er 22.05.2019.

Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn i papirformat hos Rådhuset og Biblioteket, eller de kan lastes ned her:

1. Planforslag datert 19.03.2019
2. Statistikkgrunnlag datert 19.03.2019
3. Planprogram vedtatt 07.02.2017
4. Referat: møte med brukergrupper datert 15.01.2019
5. Protokoll fra planutvalget 29.03.2019
6. Saksutredning til planutvalget

Skjema