A A A

Offentlig ettersyn - detaljregulering for Komsaveien

bilde[3]
16. juni 2021 - 23. august 2021

Planutvalget vedtok i møte den 09.06.21 at forslag til detaljregulering for Komsaveien med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av inntil 70 nye boenheter, samt tilhørende teknisk infrastruktur. Haldde arkitekter har på vegne av Sentrumsboliger AS utarbeidet forslag til detaljregulering for Komsaveien.

 

Sakens dokumenter kan leses her:

1. Melding om offentlig ettersyn

2. Plankart

3. Plankart under grunn

4. Bestemmelser

5. Planbeskrivelsen

6. Planbeskrivelsens vedlegg

7. Saksprotokoll - planutvalget

8. Saksfremlegg - offentlig ettersyn 

 

3D modell av konseptforslaget er tilgjengelig i kommunens visualiseringsverktøy OpenCitiesPlanner.
Tilgang finnes via kommunens kartportal på kommunens hjemmeside eller klikk her.

Saksdokumentene er også lagt til gjennomsyn på Alta rådhus og Alta bibliotek. Instanser og berørte parter blir tilskrevet direkte. 

Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen mandag 23 august 2021 til Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9505 Alta eller per e-post: postmottak@alta.kommune.no.

 

 

 

Skjema