A A A

Offentlig ettersyn -Detaljregulering for Holmen Husky

Bilde - Holmen husky

Planutvalget vedtok i møte den 14.10.20 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. PBL §§ 12-10 og 12-11.

Hensikten med planen er å endre planformålet fra LNFR til næringsformål og kombinert bolig og næring, slik at etablert virksomhet tillates og at det i tillegg kan åpnes opp for utvidelse av eksisterende reiselivsbedrift. 

1. Melding om offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Holmen Husky

2. Plankart 

3. Bestemmelser

4. Planbeskrivelse

5. Saksprotokoll planutvalget

6. Saksfremlegg offentlig ettersyn

Saksdokumenter er også lagt til gjennomsyn på Alta rådhus og Alta bibliotek. Instanser og berørte parter blir tilskrevet direkte. 

Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen fredag 4. desember 2020 til: Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9505 Alta eller per e-post: postmottak@alta.kommune.no.

 

Skjema