A A A

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for B9, Alta sentrum

Plankart

Planutvalget vedtok i møte 12.03.2021 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl §§ 12-10 og 12-11.

Hensikten med planen er at legger til rette for en utnyttelse av området til en kombinasjon av bolig/kjøpesenter/kontor.

 

Sakens dokumenter kan leses her: 

1. Melding om offentlig ettersyn

2. Plankart, datert 25.03.21

3. Bestemmelser,  datert 25.03.21

4. Planbeskrivelse,  datert 25.03.21

5. Saksprotokoll planutvalget

6. Saksfremlegg offentlig ettersyn

 

Saksdokumenter er også lagt til gjennomsyn på Alta rådhus og Alta bibliotek. Instanser og berørte parter blir tilskrevet direkte. 

Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen onsdag 19. mai 2021 til: Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9505 Alta eller per e-post: postmottak@alta.kommune.no.

Skjema