A A A

Ønsker en enklere hverdag for innbyggerne

Oddvar+Konst+-+hovedbilde

Gjennom prosjektet SmartBy jobber kommunen med å effektivisere tilbudet til innbyggere og næringsliv.

Digitaliseringen har allerede foregått noen år, og kommunen har mange prosjekter pågående. Likevel er man bare i startfasen. Så lurer du kanskje på hvilken betydning det har for deg som innbygger. Betydningen er stor.

I dag kan du som innbygger finne all post inn og ut av kommunen på hjemmesiden. Her kan du også melde inn feil og mangler i ditt nabolag. Når du besøker hjemmesiden får du opp Aurora, kommunens egen chat, som på sikt skal kunne svare deg på alt enkelt og kjapt.

Målet er at du som innbygger skal få den hjelpen du trenger uten å måtte oppsøke rådhuset. Til sammenligning kan man i dag gjøre alle banktjenester på nett, få husker vel sist de besøkte sin lokale bank.

Digitaliseringen kommer for å gjøre ditt liv enda enklere og for å drifte byen (kommunen) mer effektivt.

Intensivt arbeid

I uke 33 var Rådmannens ledergruppe i full sving med å jobbe frem en overordnet strategi. Etterpå skal hvert enkelt virksomhetsområde bruke denne strategien og utarbeide konkrete planer for sin avdeling. 

Bjørn Atle Hansen og Monica Olsen.jpg

Rådmann Bjørn Atle Hansen og kommunalleder for Fellestjenesten Monika Olsen i full sving. Gjennom en kreativ prosess, med digitale gule lapper, skulle gjengen komme frem til en visjon, et mål og en strategi. Visjona, tidligere Noodt&Reiding, ledet prosessen gjennom en design sprint. Ledergruppen var samlet to timer hver dag i seks dager på Visualiseringssenteret på UiT.

Bjørn Arne Føleide, Visjona.jpg

Forslagene har strømmet inn på skjermen, sendt via en direktemelding fra mobiltelefonen. Bjørn Arne Føleide fra Visjona hadde ansvaret for gjennomføringen.

 

Stadig flere forhold gjør at byer og kommuner må tenke nytt for å imøtekomme stadig skriftende utfordringer. Utfordringer knytter seg til:
o Økende urbanisering
o Utilfredsstillende infrastruktur og ineffektiv mobilitet
o Økt konkurranse om de beste hodene og de produktive lønnsomme bedriftene.
o Større krav og forventninger fra innbyggere
o Miljøproblemer
o Høyere teknologisk endringstakt
o Økende andel eldre i befolkningen

Det har også i lang tid vært politisk fokus på økt digitalisering og automatisering av tilbud. Dagens posisjon har fremmet forslag om et «digitalt rådhus» som en billedliggjøring av dette. Kommunestyret har vedtatt endelig visjon, mål og strategi.

Å digitalisere kommunen skal i tillegg til å gjøre innbyggernes liv enklere, også bidra til en mer effektiv drift av kommunen. Derfor er SmartBy en sentral del av det pågående omstillingsprosjektet I økonomiplanen ligger det inne tiltak fra omstillingsprosjektet på totalt 93 millioner, som skal oppnås innen 2022.

Nasjonalt og internasjonalt arbeid

SmartBy er noe man har jobbet med over hele verden, og har økt betraktelig de siste årene. Mange byer har laget egne strategier, blant annet Stavanger. En vesentlig forskjell fra tidligere er at smarte samfunn finner løsninger på tvers, der både innbyggere, næringsliv og det offentlige bidrar til nye metoder til det beste for fellesskapet.Bjørn Conrad Berg og Oddvar Konst.jpg

Prosjektleder og kommunalleder for samfunnsutvikling Oddvar Konst (t.h) og leder for servicesenteret Bjørn Conrad Berg noterer seg tanker før de deles med resten av gruppen.

Dette vedtok kommunestyret 24. september 2019:


Vår visjonsformulering setter brukeren og innbyggeren i fokus. Kommunen er en offentlig tjenesteleverandør, og vi skal følge den øvrige samfunnsutviklingen og gjøre oss mer tilgjengelig. Særlig gjelder dette standardiserte søknadsprosesser, og tilgang til relevant informasjon og data innenfor de ulike tjenestesområdene, men også i ulike tjenester der vi kan forutsi et behov for en kommende tjeneste.

Målsetningen er at visjonen blir en integrert del av Kommuneplanens Samfunnsplan ved neste revisjon, og sees i sammenheng med vår sentrale visjon for samfunnsplanen. Derfor er visjonsformuleringen for Smartby Alta formulert som et slagord:

Oppkoblet, påkoblet og sammenkoblet – Alta kommune – Dine tjenester, når du trenger det!

Målformulering
Alta kommune har ett klart mål med Smartby-satsingen: Vi skal levere gode, smarte og bærekraftige tjenester til våre innbyggere Intensjonen med arbeidet er å kunne gi folk et enklere liv ved å bruke relevant teknologi. Dette betyr at brukernes behov må settes i førersetet, og at teknologivalg gjøres for å støtte disse behovene, ikke omvent. Resultatet skal bli at næringslivet og alle innbyggerne skal få bedre tjenester, og at Alta følgelig blir et mer attraktivt sted både å bo, og å etablere og drive næringsvirksomhet.

Alta kommunes Smartby-strategi
Vår Smartby-strategi kan oppsummeres til fire punkter som skal gi retning for arbeidet:

Digital effektivisering, kvalitetssikring og forbedringer av tjenester

- Levere bedre tjenester raskere, og dermed levere en bedre opplevd kvalitet for innbyggerne. Strukturering, automatisering og digitalisering skal alltid utredes i utforming av tjeenstetilbud.

Å jobbe på felles arenaer, sammen med innbyggere, næringsliv og akademia

- Tilrettelegge for samarbeide, og interaksjon med innbyggere, næringsliv og akademia. Samfunnets samlede behov og ressurser skal alltid utredes og dras nytte av i utforming av tjenestetilbud.

Å samarbeide med andre aktører for å finne de gode løsningene

- Alta kommune skal være fleksible og åpne i all tilnærming der vi søker felles løsninger, eller nye løsninger.

Å jobbe på tvers av organisasjonen, utnytte felles ressurser og skape synergi

- I alle prosesser skal samlet kompetanse og ressurser i hele organisasjonen, synliggjøres og nyttiggjøres.

 

Skjema