A A A

Økonomiplan 2011-2014

Kalkulator%26nbsp%3Bog%26nbsp%3Bpenn
Formannskapet har 26.11.2010 behandlet Rådmannens forslag til økonomiplan 2011-2014 og vedtatt følgende innstilling til kommunestyret.

 

 1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1,1 % årlig i planperioden.  Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,3 % årlig i planperioden. Det forutsettes videre at Alta kommune får høyere vekst enn landet både i aldersgruppen 6-15 år og 80 - 89 år.
 2. Eiendomsskatt forutsettes å gi ca 48 millioner kroner årlig i planperioden.
 3. I lys av utviklingen de siste år budsjetteres det ikke med skjønnstilskudd ut over 2011.
 4. På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale avgifter til vann og avløp øke mer enn lønns og prisstigning i planperioden.
 5. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca 17,64 % for Vital, 12,41 % for Statens pensjonskasse, og 16,94 % for sykepleieordningen i KLP.  Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader.
 6. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak både innenfor Barn og unge, og Helse og sosial.  Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å videreføre dagens drift.
 7. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med 4,5 % rente på nye lån i 2011, 4,75 % på nye lån i 2012 og 5 % rente på nye lån 2013-2014. Videre forutsettes det 0,5 % vekst i rentene på eksisterende lån fra 2010 til 2011, ytterligere 0,25 % fra 2012 og ytterligere 0,25 % fra 2013. Nye lån tas opp med en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. 
 8. Investeringene i perioden 2011-2014 beløper seg til totalt 597,116 mill. kr.  Herav utlån og avdrag på lån til videreutlån 202,726 mill. kr. og selvkostinvesteringer 114,5 millioner kroner.
 9. Det er lagt til grunn for planperioden at all momskompensasjon fra investeringer brukes til finansiering av investeringene. 
 10. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden.  For omregning av renter og avdrag til faste 2011 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 2,8 %.
 11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet.
 12. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader.
 13. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2011 priser.

Skjema