A A A

Nytt lovverk fra 1. januar 2012

informasjon
Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er nå iverksatt

Samhandlingsreformen er en retningsreform for å sikre kvalitet i tjenestene og en bærekraftig samfunnsutvikling. Et av målene med reformen er å fremme helse og forebygge sykdom i større grad enn i dag.

De to nye lovene er en del av samhandlingsreformen

Folkehelseloven
Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelseloven er sammen med helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser de rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. Det er fortsatt et stort potensial i å fremme folkehelse og forebygge sykdom og for tidlig død, og det er et samfunnsansvar å bidra til god helse i hele befolkningen.

Den nye loven løfter frem fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet;

  • prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller
  • ”helse i alt vi gjør” (Health in AllPolicies)
  • bærekraftig utvikling
  • føre-var
  • medvirkning.

Kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter har alle ansvar i folkehelsearbeidet, og loven retter seg mot alle forvaltningsnivåer. Regelverket legger til rette for bedre samordning på tvers av forvaltningsnivåer og på tvers av sektorer. Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene får en tydeligere rolle i å bistå kommunene. Loven bygger på, og er samordnet med plan- og bygningsloven.

Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet - Ikraftsetting av lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
rundskriv, folkehelseloven og merknader til de enkelte bestemmelsene 

Folkehelseloven (Lovdata)

Helse- og omsorgsloven
Loven omfatter helse- og omsorgstjenester i kommunen

Lovens formål er særlig å

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og
7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

Helse- og omsorgsloven (Lovdata)

Aktuelle nettsider: 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Samhandlingsrefomen
Samhandlingsreformen i kortversjon
Helsenorge.no - den offentlige helseportalen 
Helsedirektoratet


 

 

Skjema