A A A

Nytt jordmassedeponi på Holmen

Jordmassedeponi

Alta kommune har i samarbeid med FeFo fått utarbeidet et nytt jordmassedeponi på Holmen i Raipas.

Rambøll Alta har prosjektert og beregnet at massedeponiet skal ta i mot nærmere 400 000 m3 rene organiske jord, leire og grusmasser fordelt på ca 200 dekar. Forurensede masser skal ikke deponeres på dette området.

Maskinfirmaet Eriksen maskin har ansvar for å drifte massedeponiet ved å ta i mot masser og planere området til framtidig matproduksjon.

Deponiet er oppdelt i flere parseller og hver parsell ferdigstilles og klargjøres til jordbruksformål etter hvert som arbeide skrider fram. FeFo vil i samarbeid med landbrukskontoret i Alta fordele klargjorte dyrkningsområder til bønder med arealbehov.

Når volumet for jordmasser er fylt opp over hele området og lagt til rette for jordbruksformål vil deponiet avsluttes. Tidsperioden antydes til 6- 10 år avhengig av utbyggingsaktiviteten i Alta. 

Alta kommune oppfordrer herved alle utbyggere i Alta til et bedre miljø ved å ta i bruk godkjente massedeponier i kommunen. 

 

Skjema