A A A

Nytt anskaffelsesregelverk trådte i kraft 1. Januar 2017

info_red

Fra 1. januar 2017 gjelder det nye regler om offentlige anskaffelser. De nye reglene gjelder for anskaffelser som kunngjøres etter dette tidspunkt. 

Regelendringen skal gjøre offentlige innkjøp enklere og bedre, både for oppdragsgiver og leverandører. Blant de viktigste endringene kan vi nevne at den nasjonale terskelverdien har økt fra 500.000 kroner til 1,1 millioner kroner. Det betyr at innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke lenger må kunngjøres og følge detaljerte regler. Dette representerer en betydelig forenkling i forhold til tidligere regelverk. Innkjøp under nasjonal terskelverdi må likevel fortsatt følge grunnleggende krav til konkurranse og likebehandling, og det offentlige må kunne dokumentere hvordan konkurransen er gjennomført.

For anskaffelser som må kunngjøres nasjonalt, altså anskaffelser med verdi mellom 1,1 millioner kroner og EØS- terskelverdi som p.t er 1,75 millioner kroner, innføres en ny og enklere prosedyre. Forhandlingsforbudet fjernes slik at det nå kan føres dialog med leverandørene i forkant av tildelingsbeslutning. Dette vil bidra til å få i stand bedre avtaler. Det har også kommet bestemmelser om begrensning av antall ledd i kontraktskjeden i bransjer der det er særlige utfordringer med arbeidslivskriminalitet. Spesifikt nevnt i forskrift er når leverandøren skal utføre bygge- og anleggsarbeider eller i kontrakter om renholdstjenester. Leverandør av disse tjenestene kan maksimalt ha to ledd i leverandørkjeden under seg.

I den nye anskaffelsesforskriften er det gitt regler om oppdeling av anskaffelser. Formålet med bestemmelsen er å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å delta i konkurranser om offentlige kontrakter. Oppdeling av anskaffelser kan gi økt konkurranse om oppdraget ved at delkontraktene for eksempel er bedre tilpasset små og mellomstore bedrifters kapasitet, fagområde eller geografiske plassering.

Helse- og sosialtjenester har fått et eget kapittel i ny forskrift. Kun anskaffelser som overstiger 6,3 millioner kroner må kunngjøres, samt at adgangen til å vektlegge særtrekk ved helse- og sosialtjenester blir tydeliggjort. I den nye delen for helse- og sosialtjenester står hensynet til brukerens behov helt sentralt.

De nye forskriftene om offentlige anskaffelser innfører krav til bruk av elektronisk kommunikasjon i gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Den nye hovedregelen blir at all informasjonsutveksling skal skje ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Departementet gjør særlig oppmerksom på at dette innebærer at det blir obligatorisk med elektronisk tilbudsinnlevering. For kommuner er tidsfristen for implementering av systemer som ivaretar de nevnte krav 1. Juli 2018. Vi gjør oppmerksom på at Alta kommune tar sikte på å implementere et slikt system i løpet av vår/ sommer 2017.

Det nye direktivet om offentlige anskaffelser innfører en ny bestemmelse om "the European Single Procurement Document", heretter omtalt som ESPD, for anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Egenerklæringsskjemaet skal fungere som foreløpig dokumentasjon for at leverandøren oppfyller kvalifikasjons-kravene og eventuelle utvelgelseskriterier og at det ikke foreligger grunner for avvisning. Oppdragsgiver vil etter de nye anskaffelsesreglene kun være forpliktet til å innhente dokumentasjonsbevis fra valgt leverandør for å kontrollere om opplysningene i egenerklæringen er riktige. Det er obligatorisk for offentlige oppdragsgivere å fylle ut skjemaet elektronisk. Leverandørene skal fylle ut og levere skjemaet elektronisk dersom oppdragsgiver har lagt til rette for elektronisk innlevering. Dersom oppdragsgiver ikke kan ta imot skjemaet elektronisk, kan leverandøren skrive ut det utfylte skjemaet og levere det på papir.

Vi oppfordrer alle leverandører, både nåværende og fremtidige, til å sette seg inn i det nye regelverket.

www.anskaffelser.no
www.regjeringen.no

Skjema