A A A

Ny parkeringsforskrift fra 2017

Info

1. januar trer nye parkeringsregler i kraft

Formålet med den nye parkeringsforskriften er å samle det som i dag kalles for offentlig- og privatrettslig parkering inn i en og samme forskrift, samt å regulere og kontrollere parkeringsvirksomhetene.

Forskriften skal i følge regjeringen gjøre det enklere og mer brukervennlig å forstå regelverket og tjenesten parkering.

Vi har trukket frem følgende punkter som er viktig for kunder å få med seg:

 

KONTROLLSANKSJON:

Dagens ordning med tilleggsavgift og kontrollavgift fjernes, og erstattes med en felles kontrollsanksjon. Størrelsen på denne er basert på overtredelsen og har satsene kr. 300, 600 og 900.

  • Kontrollsanksjon 300: for overtredelse på parkering for gjest/kunde/besøkende og brudd på dokumentasjonsplikten på tidsbegrensede plasser.

  • Kontrollsanksjon 600: for andre overtredelser som utgått billett, manglende billett, manglende parkeringsbevis o.l.

  • Kontrollsanksjon 900: overtredelse av vilkårene på p-plass reservert for forflytningshemmede. Disse er strengt regulert med tanke på fjerning av kjøretøy som parkerer uten gyldig tillatelse.

 

PARKERINGSGEBYR

Dagens parkeringsgebyr på kr. 500 økes og til kr. 900. Dette gjelder for overtredelser som bryter med vegtrafikklovens § 3 og § 17, trafikkreglene § 17, skiltforskriften, forskrift om offentlig parkeringsgebyr og bestemmelser gitt i medhold av vegtrafikkloven § 4 og § 9.

En annen endring som er verdt å merke seg er at hvis du får en kontrollsanksjon på en avgifts plass og lar bilen stå kan parkeringsvirksomheten skrive en summert kontrollsanksjon for hele tiden bilen har stått parkert, i tillegg til kostnader for eventuelt å få bilen tauet bort.

 

ELBILER

Alta kommune vedtok 14. desember 2016 at betalingsfritaket for elektriske- og hydrogendrevne motorvogner fortsatt skal gjelde. Dette innebærer at du som kjører en elektrisk eller hydrogendrevet kjøretøy kan parkere avgiftsfritt på offentlige parkeringsplasser.

Hvilke plasser dette gjelder fremkommer av informasjonsskiltet som blir satt ut på parkeringsplassene. Når det gjelder kantparkeringen langs Markveien vil denne ikke bli skiltet med informasjonsskiltet, men betalingsfritaket vil her gjelde da dette er en offentlig parkeringsplass.

Betalingsfritaket gjelder ikke på plasser som krever særskilt tillatelse. Dette fremkommer av underskiltene på stedet. For øvrig henviser vi til informasjonsskilt som vil bli satt opp på parkeringsområdene.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at betalingsfritaket ikke gjelder hybridbiler, men kun elektriske og hydrogendrevne kjøretøy.

Den nye forskriften stiller krav om at parkeringsområdet der det tilbys parkering til allmennheten skal settes av ladepunkter for ladbar motorvogn. Tilbyder er ikke pliktig til å sette av mer enn 6 % av plassene på området (overgangsordning ut 2017).

 

FORFLYTNINGSHEMMEDE

Forskriften stiller krav om at områder der det tilbys parkering for allmennheten skal settes av plasser som er reservert forflytningshemmede, men ikke mer enn 4 % av plassene (overgangsordning ut 2017).
På våre parkeringsplasser opprettholdes betalingsfritaket for forflytningshemmede og nåværende regler om plassering. Her ber vi kunder å sjekke informasjonsskiltet på parkeringsområdet.

Et viktig punkt her er at det ikke er lov å drive av- og pålessing på slike plasser. Skal en plass som er reservert for forflytningshemmede benyttes forutsettes det at du har et gyldig HC-kort som er utstedt av hjemstedskommunen.

 

Den nye forskriften kan leses i sin helhet på lovdata under forskrift for vilkårsparkering for allmenheten og håndheving av private parkeringsreguleringer.

Informasjonsskilt avgiftsfri parkering for EL-biler og forflytningshemmede

Eventuelle spørsmål om den nye forskriften kan rettes til Alta kommune ved Parkering.

Skjema