A A A

Nasjonalt bo- og støttetilbud til ungdom over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte

vindu
I forbindelse med gjennomføringen av regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap etableres det nå et nasjonalt bo- og støttetilbud til ungdom over 18 år utsatt for tvangsekteskap.
Det skal etableres mellom 20 og 30 boliger frem til 2011, for å gi utsatte et tilrettelagt bo- og støttetilbud i inntil seks måneder i påvente av en mer varig løsning.
Det er utvalgte kommuner i landet som har ansvaret for hvert enkelt tilbud, og målet er at det skal være tilpasset den enkelte beboers individuelle behov. Boligene vil bli lokalisert i ulike deler av landet.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for å etablere botilbudet, mens Kompetanseteamet mot tvangsekteskap koordinerer tilbudet. 
 
Støttetilbud knyttet til boligene
Erfaring viser at utsatte ungdommer ofte har behov for mye støtte og oppfølging. Kommunene der boligene ligger har ansatt personell med ansvar for oppfølging av og den enkelte beboer.  Det legges stor vekt på å gi beboerne psykososial bistand, og det er høyt fokus på sikkerhet. Alle boligene har vært gjenstand for en grundig sikkerhetsvurdering av politiet, og individuelle sikkerhetstiltak er en del av støttetilbudet.
 
Målgruppe for botilbudet
Bo- og støttetilbudet er rettet mot ungdom over 18 år utsatt for tvangsekteskap, trusler om tvangsgifte eller annen æresrelatert vold. Ungdom i konflikt med familien på grunn av seksuell legning hører også med i målgruppen. Vedkommende må ha behov for et skjermet botilbud og være egnet til å dra nytte av tilbudet. Boligene er tilpasset både kvinner, menn og par. I begrenset grad vil det også være mulig å gi et tilbud til enslige med barn. Det er også spesielt tilrettelagte botilbud for ungdom under 18, i regi av det statlige barnevernet/Bufetat.
  • Hvor kan man henvende seg?
    Kompetanseteamet mot tvangsekteskap har ansvar for tildeling av bolig til unge over 18 år.  Teamet skal til enhver tid ha oversikt over ledig kapasitet.
  • Alle henvendelser om bolig rettes til Kompetanseteamet mot tvangsekteskap,
    Telefon: 478 09 050, e-post: kompetanseteamet@imdi.no

Skjema