A A A

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

Lag, foreninger og kommunale virksomheter som har gode ideer til prosjekt i 2020 oppfordres til å søke.

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen. Eksempler på dette er lokale ledd av kor, korps og frivillige organisasjoner og idrettslag. 

Om tilskuddsordningen

Her søker du: Søknadsportal

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som innebærer at:

  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på på alternative mestringsarenaer

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019

Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner du på:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Kontakt_oss/

Skjema