A A A

Næringspolitisk handlingsplan

N%C3%A6ring2

Alta er den største byen i Finnmark og har det største næringslivet i regionen.


Sterk entreprenørskapskultur, stekt lokalt eierskap og stor bredde i næringslivet er Altas store styrke. Samfunnet er ikke er ensidig avhengig av en næring eller en aktør, og er av den grunn ikke er så sårbar i forhold til konjunkturendringer.

Alta er et godt sted for å drive næringsvirksomhet. Dette skyldes at Alta har et kompetent næringsliv og at det i tillegg er en høy andel av unge i befolkningen. Gode kommunikasjon med blant annet lufthavn med direkteruter til Oslo, havn og hurtigbåt er viktig infrastruktur for vekst i næringslivet.

Med videregående skole og Norges Arktiske Universitet på plass i byen, sikres næringslivet tilgang på god kompetanse. Alta har et godt kulturtilbud, med flere arrangementer innenfor musikk, idrett og annen kultur. I tillegg er det flotte tur- og fritidsmuligheter i og rundt Alta.

Videre er det god planberedskap for boligutbygging og tilgjengelige næringsarealer. Alta har et diversifisert arbeidsliv, og har flere godt etablerte næringer som har opplevd god vekst i nyere tid. Arbeidsmarkedet er derfor godt. Alt dette er faktorer som er viktige for å tiltrekke seg etableringer av nye bedrifter samt tiltrekke seg nødvendig og tilstrekkelig kompetanse.

I Alta er næringer som handel, bygg- og anlegg, havbruk, kraft, IT, kompetansenæring (konsulent/ rådgivende ingeniører) og reiseliv alle godt etablert. Innenfor mange av disse sektorene er det også stort potensial for videre vekst. I tillegg vil det i tiden fremover bli gjennomført mange store utbyggingsprosjekter, både i offentlig og privat regi. Dette er for eksempel Statnetts linjeutbygging fra Balsfjord til Skaidi, nytt helse -og omsorgssenter i Alta sentrum, nye næringsarealer, boligutbygging m.fl. Disse prosjektene vil skape stor aktivitet og gi store ringvirkninger
for det lokale næringslivet.

Skjema