A A A

Mobil avvanning ved tømming av septiktanker fra 2012

Septikbil

VEFAS Retur AS er ny slamentreprenør for Alta kommune. Fra i år skal septik avvannes på stedet.

Alta kommune har inngått ny kontrakt med VEFAS Retur AS for slamtømming, avvanning og transport av slam.

Gamle septikbilen

 
Tidligere har vann og slam fra tømte septiktanker blitt fraktet til godkjent mottak for avvanning mens fra denne tømmesesongen skal septik avvannes (skiller væske og faste stoffer) på stedet med mobil avvanningsbil. Med mindre transport og mindre dieselforbruk gir dette en miljøbesparende gevinst. Det vil også kunne tømmes flere tanker enn tidligere før retur til godkjent mottak for avlevering av tørrslam.

Etter åpen anbudskonkurranse vant VEFAS Retur AS kontrakten for slamtømming i Alta kommune. VEFAS Retur AS har gått til innkjøp av en avvanningsbil som har fått stor oppmerksomhet også utenfor Norge på grunn av enorm avvanningshastighet. Produsenten hevder bilen avvanner opptil 45 % raskere en ordinær bil av denne type.

VEFAS Retur vil avvanne direkte ute hos kunden. Dette er ikke noe nytt da avvanningsbiler brukes i store deler av Norge. Avvanning på stedet sparer miljøet på grunn av mindre transport og redusert dieselforbruk. En slamsuger uten avvanning kan tømme ca 3 slamtanker ute hos kunden, før slam og vann transporteres til godkjent mottak. En avvanningsbil tømmer ca 24 slamtanker før tørrmassene transporteres til mottak. ¾ del renset vann slippes tilbake i tanken og nedbrytningsprosessen/gjæringa i tanken starter umiddelbart. Om en tømmer tanken helt vil det ta måneder før nedbrytingsprosessen starter.
 
Funksjonsbeskrivelse
For en enkel forståelse av avvanningsprosessen, så kan prosessen deles inn i tre faser:
 
1. Oppsugning av slam inkl. polymertilsetning
Slam suges opp fra septik‐/slamutskiller ved hjelp av vakum i slamkammeret.
Slammet tilføres riktig mengde polymer fra doseringssystemet. Dette skjer slik:
- automatisk samtidig som slammet suges opp.
- manuelt etter at slammet er sugd inn på samlekammeret og homogenisert. 
 
Avvanning skjer i samlekammeret, og kontrolleres visuelt gjennom se-glass.
Slambil1
 
2. Avvanning av slam i avvanningsanlegg på bil
Avvanningsprosessen skjer automatisk ved at;
Avvannet slam tilføres avvanningsanlegget med gravitasjon/trykk fra samle-kammeret. En ultralydsensor kontrollerer nivået av slam i avvanningsanlegget.
Separasjonen av vann og slam skjer over silplatene i avvanningsanlegget. Avvannet slam trykkes ut og gjennom rørsystemet inn i slamkammeret. Rejektvannet (returvannet)renner ned i rejektvannstanken under avvanningsanlegget,
og pumpes tilbake til samme septik‐/slamtank.
Slamvolumet reduseres med 75 - 85 %. Dvs 75 - 85 % av rejektvannet returneres tilbake til samme septiktank/slamutskiller.
 

Slambil2

3. Tømming av avvannet slam Avvannet slam i slamkammeret fjernes ved at bakluken åpnes. Ved hjelp av trykk i slamkammeret trykkes den flyttbare veggen bakover slik at slammet trykkes ut av tanken.

. Slam3

Klikk her for tømmekalender 2012

For nærmere informasjon om tømming av din septiktank kontakt May Qvive ved avdeling Kommunalteknikk på tlf 784 55000.

Skjema