A A A

Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Miljø og helse

Beskrivelse

For å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan virke negativt inn på helsen, har visse typer virksomheter meldeplikt til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Meldingen bør inneholde en kortfattet oversikt over positive og negative miljøforhold som kan innvirke på helsen.  Disse har meldeplikt:

  • asylmottak
  • hospitser
  • campingplasser og lignende
  • undervisningslokaler og andre forsamlingslokaler
  • virksomheter som slipper ut avløpsvann
  • virksomheter som har kjøletårn og lignende innretninger
  • badeanlegg, inkludert boblebad, som er tilgjengelig for allmennheten
  • frisør- og hudpleievirksomheter

 Meldeplikten er hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 10.

Målgruppe

Forskriften gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Forskriften gjelder ikke miljømessige forhold som oppstår i boliger og på fritidseiendommer, hvis ikke slike forhold kan virke inn på omgivelsene utenfor boligen eller fritidseiendommen. Forskriften gjelder for innretninger til sjøs, dersom disse ikke er særskilt regulert i annet regelverk.

Kriterier/vilkår

Alle meldepliktige virksomheter må sendes inn melding før oppstart og/eller før igangsetting av større endringsarbeider.

Alle virksomheter som omfattes av forskriften har krav til internkontroll

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Myndigheten til kommunen er lovpålagt. Se spesielt folkehelseloven § 10 - Meldeplikt og godkjenning og kap. 3 - Miljørettet helsevern

Lover

Folkehelseloven
Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu

Forskrift om hygienekrav for frisørvirksomhet m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Melding skal sendes helse- og sosialadm. v/ miljørettet helsevern.

Meldingen bør inneholde en kortfattet oversikt over positive og negative miljøforhold ved virksomheten som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Meldingen bør inneholde oversikt over: aktuelle miljøfaktorer og årsakene til deres opptreden vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter, herunder risiko for at det kan oppstå negativ helsepåvirkning vurdering av mulige forebyggende og avbøtende tiltak. Veiledning kan fås ved henvendelse til miljørettet helsevern. Evt. klager etter forskriften skal også rettes hit.

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandling

Når du sender en melding, innebærer ikke det at kommunen fatter et vedtak. Men hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten. Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et pålegg. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Miljørettet helsevern
Telefon:78455437
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, HS- adm. Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, HS- adm (2. etg)
Andre opplysninger
Gyldig til
2016-12-31