A A A

Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Melding skal sendes helse- og sosialadm. v/ miljørettet helsevern.

  Meldingen bør inneholde en kortfattet oversikt over positive og negative miljøforhold ved virksomheten som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

  Meldingen bør inneholde oversikt over: aktuelle miljøfaktorer og årsakene til deres opptreden vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter, herunder risiko for at det kan oppstå negativ helsepåvirkning vurdering av mulige forebyggende og avbøtende tiltak. Veiledning kan fås ved henvendelse til miljørettet helsevern. Evt. klager etter forskriften skal også rettes hit.

  Skjema

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Når du sender en melding, innebærer ikke det at kommunen fatter et vedtak. Men hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten. Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et pålegg. 

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Miljørettet helsevern
  Telefon:78455437
  Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
  Postadresse:Alta kommune, HS- adm. Postboks 1383, 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta helsesenter, HS- adm (2. etg)
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2016-12-31