A A A

Masterplan for reiseliv

Arbeidet har vært organisert med PLP som styringsmodell og med en bredt sammensatt styringsgruppe (SG) som nå legger fram sitt arbeid. Prosjektansvarlig (PA) har vært Kjetil Kristensen, Alta Næringsforening. 2469 Reiselivsutvikling AS ved Børre Berglund har vært innleid som prosjektleder.

Bærekraftprosjektet er ledet av Kjetil Kristensen og har vært en integrert del av masterplanprosessen. Faglige analyser, problemstillinger og forslag til strategier og prioriteringer er fortløpende presentert og diskutert på møtene i styringsgruppa. I tillegg har det vært avholdt åpne møter for alle interesserte aktører i Alta og regionen. Arbeidet er delfinansiert av Innovasjon Norge, Alta kommune og Alta Næringsforening.

Strategidelen av planen har varighet frem til 2030, tiltaksdelen revideres sammen med vurdering av hoved- og delstrategier hvert 3.år.
Styringsgruppa har vært sammensatt av representanter fra reiselivsnæringa, UiT-Norges arktiske universitet, Avinor, annet næringsliv i Alta og Alta kommune. Dette dokumentet inneholder en strategidel og en operativ plan for videre utvikling av reiselivet i Alta.

forside masterplan for reiseliv

Skjema