A A A

Må se effekt av omstillingen for å sikre bærekraftig drift

Budsjettdr%C3%B8ftingsnotatet

Det planlagte ambisjonsnivået i økonomiplanen er for høyt, konkluderer rådmann Bjørn Atle Hansen i sitt budsjettdrøftingsnotat.

Et av de viktigste grepene for å imøtekommet det høye ambisjonsnivået er omstillingsprosjektet som ble satt i gang i 2017. I økonomiplanen ligger det inne tiltak fra omstillingsprosjektet på totalt 93 millioner, som skal oppnås innen 2022. Isolert sett ligger det inne 54,6 millioner i 2020, og dette inkluderer de 30 millioner kronene som skal gjennomføres inneværende år.

– Utover dette har rådmannen fordelt foreløpige budsjettrammer til tjenesteområdene, som betyr et innsparingskrav på 18 millioner. Det største kravet har Oppvekst og kultur fått, som må hente inn 10 millioner, skriver rådmannen i sin vurdering.

Hovedårsaken til at det er behov for å hente inn disse millionene, ut over omstillingsprosjektet, er at inntekten gjennom eiendomsskatt vil svikte med rundt 11 millioner kroner i forhold til gjeldende økonomiplan.

Her er en oversikt over hvor mye Alta, og andre sammenlignbare kommuner, tok inn i eiendomsskatt i 2018:

Eiendomsskatt tabell.jpg

Innfrir ikke handlingsreglene

Kommunen har fire handlingsregler, som er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel. Slik den økonomiske situasjonen er nå, innfris ikke reglene.

1. Netto driftsresultat skal over tid være 2 % av brutto driftsinntekter.

Regnskap 2018: 1,0 %

Budsjett 2020: 0,3 %

2. Disposisjonsfond skal over tid være minimum 5 % av brutto driftsinntekter.

Regnskap 2018: 3,7 %

3. Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter.

Regnskap 2018: 93,1 %

Budsjett 2020: 110 %

4. Egenkapitalfinansieringsgraden på investeringer skal over tid være på 30 % av totale

investeringskostnader.

Regnskap 2018: 32,1 %

For å komme på et bærekraftig nivå må driftsresultat og lånegjeld være i tråd med handlingsregelen.

Beregnet behov for tjenester tabell.jpg

Her kan du lese hele budsjettdrøftingsnotatet med blant annet rådmannens prioriteringer og investeringsbudsjetter for de ulike tjenesteområdene:

Budsjettdrøftingsnotat 2020.pdf

 

Sykefravær redusert

Ambisjonsnivået og antall strategier er fra rådmannens ståsted tatt noe ned i forhold til 2019. Nye tiltak og behov som oppstår på kort sikt må løses innenfor tjenesteområdenes rammer. Det er ingen friske midler tilgjengelig de neste to årene.

Samtidig er det gjort en formidabel jobb internt når det kommer til sykefraværet, noe som gjenspeiler seg i reduserte lønnsutgifter. Bruk av vikarer, overtid, ekstrahjelp med mer er betydelig redusert på grunn av dette.

– Fraværet i juli i år var på 5,15 prosent, og går ned i alle tjenesteområdene. Likevel er vi forsiktig optimistiske i forhold til å nå målet om et sykefravær under syv prosent ved årets utgang. Det arbeides videre med de valgte virkemidlene, ledere følges opp og sykefravær er tema på ledermøter.

Må se effekt av omstillingsprosjekt

Første uken i november skal rådmannen legge frem sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023. Viser det seg at effekten av omstillingstiltakene og innsparingstiltakene ikke gir tilstrekkelig effekt, vil rådmannen bli tvunget til å vurdere andre tiltak.

– Å øke eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer med 0.5 promille er det som vil gi størst effekt. Den andre muligheten, som vil gi en kortsiktig gevinst, er å vurdere å ta bort investeringsprosjekter eller forskyve prosjekt til lengre fram i økonomiplanperioden, skriver Hansen.

Budsjettet skal nå behandles i politisk utvalg før endelig budsjett vedtas i desember.

 

Skjema