A A A

Luftkvalitetsmålinger i Alta

Luftkvalitetsmåling

Høsten 2018 inngikk Alta kommune et samarbeid med elever på Alta videregående skole om luftkvalitetsmålinger i Alta. 

Elevene gikk på "Teknologi og Forskningslære 2" og hadde en prosjektoppgave hvor de skulle sette sammen måleutstyr, programmere utstyret, hente inn data fra aktuelle områer, sammenstille og analysere disse - samt presentere resultatet. Lektor Ingrid Margrethe Toft stilte sine 12 elever til disposisjon for prosjektet.

Fra kommunen sin side ønsket vi et bilde av hvordan luftkvaliteten faktisk er i Alta. Vi antar fort at vi i Finnmark er omgitt av frisk luft på alle kanter. I Alta har vi flere kilder som erfaringsmessig forringer luftkvailiteten, som vedfyring (vinterstid), veitafikk, bygg- og anleggsvirksomhet, forbrenningsanlegg, m.m. Også dette tok elevene for seg i studien de gjennomførte.

Konkret ønsket vi fra kommunen å få avklart konsentrajson av svevestøv der man vet at mange myke trafikanter og biltrafikk omgåes samtidig. Det ble derfor pekt ut Bossekop, sentrum og Elvebakken som områder vi ønsket å få kartlagt. Skoleklassen luftkvalitet

Bilde: Forskning og teknologilinja 2, Alta videregående skole. Alta kommunes to representanter i prosjektet til venstre.

Resultatene viser at Alta ligger ca halvveis på skalaen innenfor det som er satt som maksimale grenseverdier. Dette må sees i lys av flere ting. Målingene på vinteren viser at vi har lave til moderate funn av de skadelige stoffene i lufta. Data er hentet inn i februar, en årstid hvor vi har snø og isdekke på veiene som gjør at andel svevestøv er veldig lav. At dette skjedde i februar henger selvsagt sammen med at elevene har dette som et prosjekt som skal følge skoleåret.

Resultatet åpner for nye spørsmål som "Hvordan er luftkvaliteten på årstider når man har høyere konsetrajsoner av svevestøv, som senvinter og vår - før veiene har blitt kostet"? Flere personer med luftveisproblematikk forteller oss at det er problematisk å ferdes langs hovedveier rundt disse tidsrommene pga luftveisproblemene. Det må i så fall avklares ved en ny undersøkelse i nevnte tidsrom.

Alta kommune ønsker å takke Alta videregående skole for glimrende konsulentbistand til denne viktige jobben som løfter luftkvalitet som tema høyere opp på vårt sakskart.

Presentasjonen og bilder fra arbeidet kan sees under. 

Vitenskapsplakaten kan lastes ned her.

Måleboks luftkvalitet

Måleboks som ble bygget og benyttet ved luftmålingene.

Feltarbeid luftkvalitet

Utstyret i bruk.

 

Skjema