A A A

Lovverk, forskrifter og retningslinjer for motorferdsel i utmark

Bilde+av+en+gammel+bok

Her kan du lese hvilke lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for motorferdsel i utmark. Se også Fylkesmannen i Finnmark sitt presedensarkiv.

Klubbe%2C+artikkel


 

 

 

 

 

 

 

 

Motorferdsel i utmark er et viktig tema i forhold til bruk og forvaltning av utmarksarealene. Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy.

Motoriserte hjelpemidler er nyttige for en rekke formål som for eksempel transport av tungt utstyr til veiløse områder, for transport av ved, for transport i jordbruks- og reindriftsnæring og lignende. Samtidig er bruken av motorisert kjøretøy/fartøy ofte konfliktfylt. I forhold til andre brukere av naturen vil motorisert ferdsel særlig kunne komme i konflikt med dem som oppsøker naturen for å gå på tur, for å søke ro og stillhet og for å utøve andre former for friluftsliv. Bruken av motoriserte kjøretøy/fartøy innebærer også forstyrrelser, støy og annen forurensning som har negativ innvirkning for dyrelivet. Barmarkskjøring medfører i tillegg slitasje og skade på vegetasjonen. For i størst mulig grad å eliminere muligheten for konflikt, er motorisert ferdsel i utmark regulert gjennom lov og forskrifter (kilde DN sin hjemmeside).

Motorferdsel i utmark reguleres av :

Kommunale retningslinjer

En nærmere beskrivelse og forklaring av reglene finnes i Rundskriv T-1/96 "Om lov om motorferdsel i utmark".

Andre aktuelle lovverk:

På Fylkesmannens hjemmeside finner en prinsippsaker som fanger opp en del sentrale problemstillinger. Regelverk for motorferdsel - presedensarkiv

Skjema