A A A

Lokale retningslinjer- Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Kontroll+SMIL+midler_9265

Virkeområdet er landbrukseiendommer og områder som er vernet etter naturvernloven og kulturminneloven.

SMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket) er en statlig tilskuddsordning hvor kommunene tildeles midler de skal forvalte etter lokale målsettinger og strategier. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift, jf. forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket FOR-2004-02-04-448. Landbruksdirektoratet har utarbeidet tilhørende rundskriv 2020-12.

Målgruppen er foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, og eier av landbrukseiendom der det foregår slik virksomhet. Dersom søknaden gjelder leiejord må det foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til gjennomføring av SMIL-tiltak.

Alta kommune har i samarbeid med bondeorganisasjonene utarbeidet retningslinjer for bruk av midlene, der miljøutfordringer beskrives og miljøtiltak prioriteres. Retningslinjene skal ivareta lokale miljøutfordringer, sett i sammenheng med prioriterte tiltak i regionalt miljøprogram. Statsforvalteren tildeler midler til kommunene, og kommunenes retningslinjer vil være et grunnlag for tildelingen. Midlene skal forvaltes i henhold til føringer gitt i nasjonalt miljøprogram. Tildelinger må ikke gis til tiltak som kan være i konflikt med formålet i jordloven

Se retningslinjene her

Søknadsfrist er 1. juni (hovedsøknadsfrist). Dersom det blir midler igjen vil disse kunne tildeles på høsten, søknadsfrist 1. oktober. Tildeling gjøres av jordbrukssjefen. Vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Stadsforvalteren er klageinstans.

Søknad om tilskudd til SMIL sendes digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn

 

 

Skjema