A A A

Lønn og regnskap

Virksomhetsinformasjon

Avdelingen har det faglige ansvar for kommunens lønn- og regnskap. Avdelingen ivaretar all løpende lønns- og regnskapsarbeid, alle inn-/utbetalinger til leverandører, kunder, utbetaling av lønn til ansatte, samt øvrige forbindelser. Avdelingen har ansvar for periodiske avslutninger, årsoppgjør, rapporteringer, bankforbindelser og administrasjon av innlån.

Avdelingen har også ansvar for lønn- og regnskap for Alta kirkelige Fellesråd.

Avdelingen har hovedsystemansvar for økonomisystemene, herunder integrasjon mot ulike forsystem.

Kontaktinformasjon

Hovedbankkonto 4901.07.00190

Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 Alta
Epost: postmottak.lonn@alta.kommune.no

Leder: Kathrine Ernstsen Leinan
Tlf: 78 45 53 60 / 414 66 332
Mail: katlei@alta.kommune.no

Mer om Lønn og regnskap