A A A

Legionella

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Miljø og helse

Beskrivelse

Eier du en virksomhet som kan spre legionellabakterier, skal du sende melding til kommunen ved oppstart og ved utvidelser eller endringer, og eventuelt ta mikrobiologiske prøver. Du skal etterse innretningene regelmessig og legge opp gode rutiner for drift og vedlikehold.

Du sender melding hvis virksomheten har

  • kjøletårn
  • luftskrubber
  • badeanlegg
  • boblebad som er allment tilgjengelig

Meldeplikten er hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 10.

Du tar mikrobiologiske prøver hvis virksomheten har

  • kjøletårn
  • luftskrubber
  • befuktningsanlegg
  • innendørs fontene 

så sant du ikke kan dokumentere at vekst og spredning av legionellabakterier ikke vil forekomme. 

Hvis det er mistanke om utbrudd, skal du ta mikrobiologiske prøver av alle installasjonene som kan ha forårsaket smitten før du går i gang med å rengjøre og desinfisere.

Legionellabakterier forekommer naturlig i lave konsentrasjoner i overflatevann og jordsmonn. Det er først når de får formere seg over lengre tid i lunkent vann i tekniske installasjoner, at de kan medføre smittefare. VVS-installasjoner som kjøletårn, dusjanlegg og boblebad regnes som de viktigste kildene, men også andre kilder (som luftskrubbere, sprinkleranlegg og fontener) kan overføre bakterien. 

Målgruppe

Eiere av virksomheter eller eiendommer som direkte eller indirekte kan spre legionella

Kriterier/vilkår


Med bakgrunn i det store legionellautbruddet i 2005 er det pr. 07.12.2007 vedtatt nytt regelverk for å forebygge utbrudd av legionella. Forskrift om miljørettet helsevern har fått et nytt kapittel samt at det er foretatt enkelte endringer i "bassengbadforskriften".

Viktige krav:
- Kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS- anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en betryggende måte.
- innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella. - krav om meldeplikt for spesielle virksomheter
- ved mistanke om legionallasykdom skal det tas mikrobiologiske prøver av alle innretninger som direkte eller indirekte kan ha forårsaket smitten.

Innretninger som finnes i private boliger eller fritidseiendommer, er ikke omfattet av bestemmelsene med mindre omgivelsene utenfor boligen eller eiendommen blir berørt.

Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en veileder for forebygging av legionellasmitte.

Veiledningen erstatter ”Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg” (Smittevern 8), og gir retningslinjer for arbeidet med å forebygge og kontrollere legionellose i alle typer tekniske anlegg.

Innhold i veilederen:

Del A - generelt for alle innretninger
beskrivelse av legionellabakterienes egenskaper, vekstbetingelser, smittemåter, sykdomsbilde og hvordan sykdomstilfeller bør følges opp. Del A beskriver også grunnlaget for å gjennomføre risikovurderinger og å planlegge forebyggende tiltak.

Del B - Omtale av utvalgte problemstillinger
beskrivelse av tiltak for å forebygge legionellasmitte fra innretninger som vi vet vil kunne spre legionellabakterier via aerosol, og hva man bør være oppmerksom på i de tusen hjem. Omtale av forebyggende tiltak ved institusjoner der mennesker med svekket immunforsvar oppholder seg.

Veilederen finnes her

aaa
Skjema
Saksbehandling

Saksbehandling

Din melding av virksomheten innebærer ikke at kommunen fatter noe vedtak. Men hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten. Kommunen vil utøve et faglig skjønn og det må være et rimelig forhold mellom nytten og kostnaden ved et pålegg.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtak om pålegg, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Miljørettet helsevern
Telefon:78455437
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, HS- adm. Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, HS- adm (2. etg)
Andre opplysninger
Gyldig til
2016-12-31