A A A

Ledige boligtomter

tegninger

Oversikter over ledige tomter i Alta kommune.

Talvik
Skrivarjordet 41A og 41B 

Etablering av bolig skal være i samsvar med vedtatt reguleringsplan for området. 
Det er krav til grunnundersøkelse da boligtomten har en beliggenhet i en faregrad (middels) for kvikkleiresone.
Tomtekjøper må påregne egne kostnader for opparbeidelse av felles adkomstvei for Skrivarjordet 41 A og B.
I henhold til rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene skal opparbeidelse av vei være ferdig før brukstillatelse på bygg gis. 
Tinglyst veirett til Skrivarjordet 41 B over Skrivarjordet 41 A.

Grunnundersøkelse
I forbindelse med søknad om byggetillatelse kreves det geoteknisk prosjekterende (RIG) som påser og dokumenterer at de geotekniske forholdene på tomta (lokalstabiliteten) tilfredsstiller kravene i TEK17 og er i tråd med konklusjonene i soneutredningen som er utarbeidet for kvikkleiresonen i det aktuelle området. Påløpte kostnader dekkes av tomtekjøper.

Kviby
Jordmor Magdalenes vei 7 og 12


Se for øvrig kommunens kartportal for mer informasjon om tomtene.


Oppdatering av ledige tomter skjer fortløpende.

Gå til søknadsskjema her

Retningslinjer for tildeling av kommunale tomter

Henvendelser ang. tomtene kan rettes til Merethe Fagernes Schultz,  E-post: mesc@alta.kommune.no, Tlf: 78 45 51 95

Skjema