A A A

Kommunale virkemidler til næringsutvikling

Alta kommune setter årlig av ca 2 millioner kroner til støtte av ulike utvilingstiltak i næringslivet.

Alta kommune har følgende næringspolitiske virkemiddelordninger:.

Egenkapitalfond:

 • Er etablert for å styrke egenkapitalen i nyetablering av eller knoppskyting i en produksjonsbedrift.  Støtten gis i form av ansvarlig lån eller aksjekapital.  Maksimal egenkapitalstøtte utgjør kr. 250.000.-.  Se retningslinjer for egenkapitalfond.
   

  Søknaden skal leves elektronisk.  Link til søknadsskjema

Næringsfond:

 • Alta kommune får årlig tilført midler til kommunalt næringfond fra Finnmark fylkeskommune.  Formålet med midlene er å styrke kommunens mulighet til komunalt næringsarbeid.  Næringsfondet kan blant annet benyttes til:  etalberingsstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring og mindre investeringer i bedriften. Søknader med søknadsbeløp opp til kr.  100.000.- i utviklingstiltak og kr. 200.000.- i fysiske investeringer behandles av kommunen.  Søknader med søknadsbeløp utover disse grenser skal behandles av Innovasjon Norge.  Se retningslinjer for næringsfond.
   

  Søknaden skal leves elektronisk.  Link til søknadsskjema

Kraftfond:

 • Alta kommune fikk i tilknytning til reguleringen av Altavassdraget overført midler til etablering av kraftfond.  Kraftfondet skal anvendes til finansiering av tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Alta kommune.  Bruken av fondet skal gjenspeile mål og strategier som trekkes opp i kommunens nærngspolitikk.  Fra fondet kan det gis både lån og tilskudd. Se retningslinjer for kraftfondet
   

  Søknaden skal leves elektronisk.  Link til søknadsskjema

Kommunale utviklingsmidler:

 • Alta kommune setter årlig av ca 2 millioner kroner til støtte av ulike utviklingstiltak i næringslivet.  Ved vurdering prioriteres støtte til ideer, forprosjekter og risikoavklaring.  Formålet med virkemiddelbruken er at den skal være nyskapende og fleksibel.

Kjøp av fiskebåt:

 • Alta kommuen har etablert egne retningslinjer for tilskudd til kjøp av fiskebåt mellom 8 - 15 meter.  Se nærmere presentasjon av retningslinjene i egen sak.

Driftsstøtte til distriksbutikker.

Hvem kan søke?

Både bedrifter og privatpersoner kan søke om støtte. 

Søknaden:

Søknader til næringsfond og kraftfond sendes elektronisk via www.regionalforvaltning.no .  Øvrige søknader sendes i brevs form eller pr e-post.

Skjema