A A A

Kunngjøring vedtatt reguleringsplan

Planområde Rafsbotn caravanoppstilling

Detaljregulering for Rafsbotn caravanoppstilling

Kommunestyret har i møte den 17.10.2017 vedtatt reguleringsplan for Rafsbotn caravanoppstillingsplass med hjemmel i PBL §12-12. Reguleringsplanen omfatter 200 caravanoppstillingsplasser der utbyggingen vil skje i privat regi.

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av 200 caravanoppstillingsplasser, samt tilhørende serviceanlegg, parkering, samferdselsanlegg og uteoppholdsarealer.

Sakens dokumenter kan leses her:

1. Saksprotokoll.pdf

2. Saksframlegg.pdf

3. 20130001_Plankart.pdf

4. 20130001_Bestemmelser.pdf

5. 20130001_Planbeskrivelse.pdf

6. Planområdet.jpg

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark innen 3 uker fra kunngjøringen, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig, og sendes Alta kommune v/avdeling for samfunnsutvikling, postboks 1403, 9506 Alta, eller per e-post til postmottak@alta.kommune.no.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Etter klagefristens utløp vil kommunen orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager, før klagen tas opp til behandling.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.

Skjema