A A A

Kunngjøring av vedtatt plan

Planomr%C3%A5de

Vedtatt detaljregulering for reiselivsanlegg på Årøya

Jfr. PBL §12-12

Selskapet Norwegian Adventures har utarbeidet detaljreguleringsplan for etablering av høystandard reiselivsanlegg på Årøya.

Bilde

Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for Trasti & Trine

Kommunestyret i Alta har i møte 23.06.2020 vedtatt reguleringsplan (detaljregulering) for Trasti & Trine, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedtatt reguleringsplan for nytt hyttefelt i Russeuft

Detaljregulering for gnr. 43 bnr. 62 - Russeluft

Reguleringsplan for Jordfallet massetak

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Kommunal og moderniseringsdepartementet har nå behandlet innsigelsen fra Mattilsynet og konkludert med at reguleringsplanen er endelig vedtatt.