A A A

Kunngjøring av vedtatt endring av områderegulering for Skillemo industriområde

Plankart+Omr%C3%A5deregulering+for+Skill

Alta kommune har den 2. juni 2021 gjort vedtak av endringer for områderegulering for Skillemo industriområde etter forenklet prosess, jf. plan- og bygningslovens § 12-14. 

Saken er behandlet med saksnummer 231/21, etter delegert myndighet fra Planutvalget.

Endringene går i hovedsak ut på sørge for god utnyttelse av tomtene, tilrettelegging for mer industri, spesifisering av utomhusplan og ryddighet på uteområder, samt en mer presis avklaring på hvilke tomter som berøres av restriksjoner fra asfaltverket. Det er også foreslått å legge til rette for arealkrevende virksomhet innen salg og service tilknyttet til bil- og caravanbransjen profilert mot E-45.

Sakens dokumenter kan leses her:

Vedtak: Melding om delegert vedtak- endring av områderegulering for Skillemo industriområde.pdf

Planbestemmeler: 20140004 Planbestemmelser Skillemo .pdf

Plankart: 20140004_ME_11_05_2021.pdf

Kommunens vedtak kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 til Fylkesmannen i Finnmark innen 3 uker fra kunngjøring. Klager framsettes skriftlig til Alta kommune ved avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta.

Skjema