A A A

Kommuneplanens samfunnsdel - "Alta vil"

Alta kommune vedtok 22. juni 2015 en ny «Alta Vil» - Kommuneplanens Samfunnsdel – etter en lang om omfattende prosess som har pågått i 3 år.

Den nye planen er nå klar

Satsingsområder i den nye planen er:

 • Kunnskap og Kompetanse
 • Næring og nyskaping
 • Trivsel og livskvalitet
 • Attraktivt regionsenter i utvikling

I tillegg er det vedtatt økonomiske handlingsregler for kommunen for å sikre nødvendig handlingsrom for kommunen for å møte fremtidens behov.

altavil_1527.jpg

Nordlys

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Planutvalget i Alta kommune vedtok 08.10.14 å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 «Alta vil» ut på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14, jf. 5-4. Høringsfristen er 6 uker. Det skal i tillegg settes ned en tverrpolitisk gruppe bestående av en person fra hvert parti som skal gjennomgå innspill og komme med eventuelle endringsforslag i forkant av endelig behandling.

Alta kommune inviterer det brede lag av Altas befolkning, organisasjoner og øvrige instanser med interesse for samfunnsutviklingen i Alta å gi innspill til planforslaget.

Høringsfristen er 30. november 2014. Høringssvar sendes til: Alta kommune, postboks 1403, 9506 ALTA, eller per e-post til: postmottak@alta.kommune.no

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes kommunalleder for samfunnsutvikling, Oddvar Kristian Konst, per tlf.: 78 45 51 32 eller e-post: oddvar.konst@alta.kommune.no

Les høringsforslag og saksdokumentene her:


 

Ungdomsrådet

Medvirkningsmøte med Ungdomsrådet

Onsdag 11.12.13 var Ungdomsrådet invitert til et eget medvirkningsmøte i anledning rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Engasjementet var stort, og under kan du lese alle innspillene kommunen fikk fra altaungdommens eget råd.

Les referat og oppsummering fra medvirkningsmøtet med Ungdomsrådet


 

Planverksted_151013

Siste planverksted i havn: Alta som attraktivt regionsenter i utvikling

15. oktober 2013 ble siste planverkstedet i rekken avholdt. Temaet for planverkstedet var satsingsområdet attraktivt regionsenter i utvikling. Med innledninger og gruppearbeid som metode var i alt 35 personer fra planutvalget, kommuneadministrasjonen og altasamfunnet forøvrig samlet til tankeverksted for kommuneplanens samfunnsdel denne kvelden. Engasjementet og ideproduksjonen var stor! Alta kommune takker for alle innspill vi fikk under dette planverkstedet. Innholdet i og produksjonen fra planverkstedet vil inngå i kommunens videre prosess mot reviderte mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel mot 2026.

Les referat og oppsummering fra planverkstedet her
Les programmet for planverkstedet her


 

IMAG0252_100x60

Innspillsseminar om kunnskap og kompetanse

Tredje planverkstedet i forbindelse med rullering av kommuneplanens samfunnsdel ble avholdt 10. oktober på Universitet i Tromsø, campus Alta. Dette planverkstedet var organisert som et innspillsseminar hvor et utvalg inviterte talspersoner rundt temaet kunnskap og kompetanse i og for Alta holdt lengre eller kortere innlegg. Verkstedet samlet i underkant av 50 medvirkere og tilhørere fra planutvalget, kommuneadministrasjonen, universitetet med flere. Les programmet for planverkstedet her.

Her kan du laste ned presentasjonene til medvirkerne med 10-20 min. til disposisjon:

Alta kommune takker for alle innspill vi fikk under dette planverkstedet. Innholdene vil inngå i kommunens videre prosess mot reviderte mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel mot 2026.

Les referat og oppsummering av alle innspill på planverkstedet her


 

IMAG0244_100x60

Innspillsseminar om næringsutvikling og nyskaping

24. september var et 50-talls personer samlet på City Scene til andre planverkstedet i forbindelse med rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Dette planverkstedet var organisert som et innspillsseminar med to minutters innlegg fra et bredt utvalg inviterte næringsaktører i Alta. Verkstedet ble åpnet med to litt lengre innledninger ved kommunalleder for samfunnsutvikling Oddvar Konst og Trond Einar Persen fra Origo.

Se lyskarkene fra Trond Einar Persens innledning her

Alta kommune takker for alle innspill vi fikk under dette planverkstedet. Innholdene vil inngå i kommunens videre prosess mot reviderte mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel mot 2026.

Les referat og oppsummering fra planverkstedet her


 

20130321_lsh_3_100x75

Første planverksted gjennomført - Trivsel og livskvalitet på agendaen

Onsdag 28. august var dato for første av fire planverksteder i anledning rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel. Denne gangen var det satsingsområde trivsel og livskvalitet som sto på programmet. I underkant av 50 deltok fra planutvalget, administrasjonen og inviterte organisasjoner i Alta. Referatet fra møtet vitner om et stort engasjement for bevaring og videreutvikling av tiltak som gjør Alta til en kommune med mye trivsel og livskvalitet. Alta kommune takker for innspillene som vil tas med i den videre prosessen mot reviderte mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.

Les referat og oppsummering fra planverkstedet her


 

20130321_lsh_3_100x75

Prosess for Alta-samfunnet markerte starten for medvirkningen i planprosessen

Startskuddet for medvirkningen i planprosessen fram mot revidert kommuneplanens samfunnsdel gikk 21. mars da om lag 70 personer var samlet til en dagssamling med prosess for Alta-samfunnet. Prosessen munnet ut i en SWOT-pluss-analyse, det hele under kyndig prosessledelse fra Kreativ Industri. På deltakerlista fantes politikere, kommuneadministrasjonen, samt talspersoner for nærings- og organisasjonsliv i Alta. SWOT-analysen vil brukes som et grunnlag i den videre planprosessen, men samtidig suppleres med egne medvirkningsopplegg for satsingsområdene i denne rulleringen, jf. fastsatte planprogram.

Dagen ble innledet med foredrag av Sverre Nymo på vegne av Noodt&Reiding og Norut Altas kvantitative gjennomgang av gjeldende plan og utviklingen siden 2004. Derpå fulgte Johan Petter Barlindhaug om utviklingen vi ser seile opp i Barentshavet og konsekvenser på landsiden i Nord-Norge, samt hvordan Alta plasserer seg i dette bildet.

Les presentasjonene her:
20130321_Nymo.pdf
20130321_Barlindhaug.pdf


 

Forside_planprogram_100x141

Planprogram fastsatt

Kommunestyret har i møte 11. februar fastsatt planprogrammet for rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Det fastsatte planprogrammet blir styrende for planprosessen som nå starter for alvor. Her beskrives viktige forutsetniger for planarbeidet, satsingsområder og plantema, planprosessen med frister og opplegget for medvirkning.

Last ned:


 

Forside forslag til planprogram

Forslag til planprogram er sendt på høring

Planutvalget vedtok i møte 7. november å varsle formelt oppstart av planarbeidet for rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Samtidig vedtok planutvalget å legge forslag til planprogram ut på høring, med 31. desember som høringsfrist. Planprogrammet er kokeboka for planprosessen. Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet, viktige problemstillinger, planprosessen med frister og deltakere, samt opplegget for medvirkning. Planprogrammet vil endelig fastsettes av kommunestyret i februar neste år, og vil være styrende for denne rulleringsprosessen.

Planutvalget har i utarbeidelsen av forslaget til planprogram valgt fire satsingsområder for rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel:

 1. Kunnskap og kompetanse
 2. Næringsutvikling og nyskaping
 3. Trivsel og livskvalitet
 4. Attraktivt regionsenter i utvikling

Alta kommune har store forventninger til forestående planarbeid. «Alta vil» har blitt en slags merkevare for oss siden vedtaket i 2004. Vi ønsker med denne rulleringen og oppdatere vårt overordnete styringsdokument slik at den reviderte kommuneplanens samfunnsdel blir et like godt og viktig styringsverktøy og omdømmedokument som gjeldende plan har tjent oss siste åtte år.

Planutvalgets satsingsområder rommer mange viktige temaer for samfunnsutviklingen. Alta kommune ønsker i høringsfasen for planprogrammet innspill på hva som bør være viktig i årene som kommer. Merknader og synspunkter på planprogrammet mottas også med takk. Invitasjonen er herved gitt!

Her kan du laste ned og lese forslaget til planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025.

Les mer om kommuneplanens samfunnsdel generelt:

 


 

samfunnsdelen_200x183

Gjeldende plan: «Alta vil» 2004-2015

Gjeldende kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 23. mars 2004. Formannskapet valgte «Alta vil» som visjon og motto for det felles arbeidet for å gjøre Alta kommune til et enda bedre sted å bo og arbeide i. Vi vil i fellesskap brette opp ermene for at altasamfunnet fortsatt skal ha en positiv befolkningsutvikling. Vi vil at våre innbyggere skal ha gode arbeids- og velferdstilbud, og sikkerhet for omsorg i livets ulike faser. Et godt oppvekstmiljø for barn og unge er like viktig som en kommune hvor det er trygt å bli eldre i.

Planen hovedmål

Formannskapet har lagt ned mye arbeid og omtanke i å forme ut hvilke hovedmål vi skal ha for altasamfunnet i planperioden 2004-2015. Følgende tema er utgangspunkt for planens seks hovedmål, og skal får særlig fokus i kommende planperiode:

 1. Arbeid og entreprenørskap
 2. Miljø og bærekraftig utvikling
 3. Livskvalitet og velferd
 4. Kunnskap og kompetanse
 5. Nettverk og naboskap
 6. Endringsvillig organisasjon

Her kan du laste ned og lese hele Alta vil - kommuneplanens samfunnsdel 2004-2015

Skjema