A A A

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2040

Kommuneplanutsnitt

Planutvalget vedtok i møte den 30.01.2019, saksnr. PS PLN 1 /19, at forslag til kommuneplanens arealdel for Alta skulle legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan-og bygningslovens § 11-14. Planforslaget ble bearbeidet i samsvar med planutvalgets vedtak, og lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring 1. mars 2019. Frist for merknader var 12. april 2019. 

Det er et stort engasjement i Alta omkring arbeidet med kommuneplanens arealdel, både politisk, i næringslivet og i befolkningen generelt. I høringsperioden mottok kommunen om lag 160 merknader/innspill til planforslaget. Dette inkluderer også innsigelser fra offentlige myndigheter. Flere av merknadene og innspillene inneholder viktige forslag til endringer og forbedringer av planforslaget. Dersom innspillene tas til følge og innarbeides i planforslaget, vil det være behov for nytt offentlig ettersyn.

Planutvalget og administrasjonen har derfor i samarbeid besluttet at man tar sikte på å gjøre de nødvendige endringer i planforslaget, og målet er at et revidert planforslag behandles i planutvalget 6. november før det legges ut til ny høring og offentlig ettersyn.

En oppsummering av innspill som kom inn under offentlig ettersyn kan leses her.

Plandokumentene som lå ute til offentlig ettersyn ligger nedenfor:
Plankartet finnes både i PDF og i digital versjon. Det digitale plankartet finnes her: https://geodata.alta.no/temakart/kommuneplan_2019_2030/kommuneplan_2019_2030.html

Plankart Alta by, M 1:10 000
Plankart Kommunen, M 1:100 000
Bestemmelser og retningslinjer
Planbeskrivelse

Vedlegg til bestemmelser og retningslinjer:

 1. Planer som oppheves, og planer som fortsatt skal gjelde
 2. Boligpotensiale i plan
 3. Parkeringsbestemmelser
 4. P-plasser i planen
 5. Oversikt over nye veier i planen
 6. Lekeplassnorm 2018
 7. Frikjøp Lekeplasser
 8. Frikjøp parkering
 9. Skilt og reklame
 10. Tilknytningsplikt til fjernvarme
 11. Innholdet i utbyggingsavtaler
 12. Spredt bebyggelse i LNFR

Vedlegg til planbeskrivelsen:

 1. Innspill ved varsling
 2. Samiske interesser (2011)
 3. Fortettingskart

Saksdokumenter fra planutvalgets behandling 30. januar 2019:
Protokoll fra planutvalgets behandling
Sakfremlegg til planutvalget

Skjema