A A A

Kommunalt tilskudd til lag og forening som bygger idrettsanlegg

Ballbinge
Retningslinjer for 15 % kommunalt tilskudd til lag og foreninger som skal bygge idrettsanlegg.

Alta kommune har i mange år hatt en tilskuddsordning for lag/foreninger som skal bygge idrettsanlegg. Kommunestyret vedtok 20.05.10 reviderte retningslinjer for ordningen.

 "Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger idrettsanlegg:

  • Alta kommune yter 15 % tilskudd inntil kr. 375.000 pr. anleggsenhet ved bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivietet. Søknader utover kr. 375.000,- må forelegges kommunestyret med søknadsfrist 1. september hvert år for å eventuelt innarbeides i kommunebudsjettet for påfølgende år. Søkere kan ikke påregne tilskudd utover kr. 375.000,- pr. anleggsenhet. 15% regnes ut fra totalkostnader eksklusivt tilbakebetalt mva.
  • Anleggsenheten må være med på prioritert liste i Tematisk kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet.
  • Det kommunale bidraget forutsetter at prosjektet er finansiert ved hjelp av spillemidler.
  • 50% av tilskuddet utbetales når 1. gangs utbetaling av spillemidlene foreligger og de øvrige 50% av tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for anleggsenheten er godkjent."

Det settes av kr. 470.000,- hvert år på budsjettet til ordningen. På grunn av mange søknader kan det være ventetid før tilskuddet kan utbetales. Ta kontak med Aase-Kristin H. Abrahamsen, tlf 78 45 53 82 eller aaab@alta.kommune.no ved spørsmål.

Skjema